Vyhlášky

č. 06/2003

kterou se zrušuje OZV č. 10/2001,o opatřeních k ochraněpřed hlukem na území obce Opařany

 

Zastupitelstvo obce Opařany vydává  v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

1)         č. 10/2001, o opatřeních k ochraně před hlukem na území obce Opařany

 

 

Článek 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. října 2003.

 

 

 

 

 

…………………………………                            ………………………………….

          Ing. Petr Diart                                                                   Petr Jelínek

           starosta obce                                                             místostarosta obce     

 

 

 

Vyvěšeno:            25.9.2003

 

Sejmuto:             10.10.2003