Vyhlášky

č. 02/2001

O stanovení výše koeficientu růstu nájemného (Ki) pro území obce Opařany

Zastupitelstvo obce Opařany vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Zastupitelstvo obce Opařany stanoví podle § 5a odst.4 vyhlášky č. 176/1993 Sb.,o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č.274/1995 Sb., vyhlášky č.86/1997 Sb. a vyhlášky č.41/1999 Sb. a podle výměru  MF ČR č.03/2001  pro období

 

 

od  01. července 2001  do  31. prosince 2001

 

koeficient Ki  pro celé území obce Opařany ve výši

 

1,04

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. května 2001.

 

 

 

 

……………………………..                                             ……………………………..

Ing. D I A R T  Petr                                                                    J E L Í N E K  Petr

     starosta obce                                                                          místostarosta  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :            29.3.2001

 

 

Sejmuto    :            13.4.2001