Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 56

usnesení č. 46/06

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 56  konaného  ve středu  08. února  2006  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 46/06             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     uzavřít smlouvu s pojišťovnou Kooperativa na pojištění objektu ČOV Opařany
b)     rozšíření stávajícího počtu pracovníků obce zařazených do obecního úřadu o 1 pracovníka.
         Na příští jednání RO budou předloženy podklady pro vypsání výběrového řízení.
 
II.   Pověřuje starostu obce
 
a)     k podpisu  smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění objektu ČOV Opařany
 
III.   Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)     žádost ZŠ a MŠ Opařany o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši 770,- Kč
        do rezervního fondu a fondu investic v ZŠ a MŠ Opařany
 
 
Jednání ukončeno ve 20,15  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír ADAM                                            Ověřovatelé :  Václav  MÁCHA
                                                                                                    Ladislav  BRŮŽEK
                                                   
 
 
 
                                              
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
Vyvěšeno:        10. února 2006
 
Sejmuto:          27. února 2006