Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 37

usnesení č. 30/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 37  konaného  ve středu  26. ledna 2005  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 30/05               
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)            vnitřní platový předpis obec Opařany s účinností od 1.1.2005.
 
b)            výši úhrad neinvestičních nákladů v Mateřské škole Opařany s účinností od 1.1.2005
               – základní školné ve výši  220 Kč a 5ti denní školné ve výši 110 Kč.
 
II.   Vydává
 
a)            Nařízení obce Opařany č. 01/2005,  o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad
                ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na území obce Opařany - účinnost
               od 15.2.2005
 
 
III.   Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)            žádost Ochrany fauny ČR o možnost příspěvku
 
b)            žádostí o příspěvek na činnost místních organizací a složek (ČSŽ Opařany,
               SDH Opařany, MS Hájek Olší, MS Opařany)
 
Jednání ukončeno v 19,45  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     BRŮŽEK  Ladislav
                                                    
                                                                
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
Vyvěšeno:           27.01.2005
 
Sejmuto:             10.02.2005