Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 27

usnesení č. 21/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  27  konaného  ve středu   05. května 2004  od  19,00  hodin 

v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany

    

Usnesení č. 21/04               

Rada obce po projednání

  

I.   Schvaluje

a)            doplnění konkurzní komise na obsazení místa ředitele ZŠ Opařany o:

        -  Mgr. Petr Jelínek                   -   místostarosta obce Opařany

II.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)            žádost SDH Nové Dvory o poskytnutí příspěvku na soutěž požárních družstev

b)            žádost paní Petry Váchové, bytem Sepekov 15 o prodej části pozemkové parcely č.542/1 – ostatní plocha  v k.ú. Skrýchov u Opařan, která je již dlouhá léta připlocena k objektu č.p. 27 ve Skrýchově u Opařan 

Jednání ukončeno ve 20,05 hodin.

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :  KRLÍN  Jan

                                                                                                   BRŮŽEK  Ladislav

                                                   

                                                                

                                              

Ing. Petr DIART

starosta  obce

Vyvěšeno:           06. května 2004

Sejmuto:             24. května 2004