Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 24

usnesení č. 18/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  24  konaného  ve středu   10. března  2004  od  18,00  hodin 

v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 18/04               

Rada obce po projednání

 

I.    Stanoví

a)          termín konání veřejného Zastupitelstva obce Opařany na středu 24. března 2004 

          od 18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany.

II.   Schvaluje

a)          vypsání konkurzu na obsazení místa ředitele ZŠ Opařany.

b)         uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Tábor na úseku přestupkového řízení,

          neboť Obec Opařany není schopna svými orgány výkon projednávání přestupků na tomto úseku zajišťovat.

c)          poskytnout údaje o obci Opařany německé společnosti Bayern Handwerk

          International GmbH, obchodní kancelář Plzeň v rámci projektu „Šance a

          možnosti rozvoje obcí po přistoupení k EU“.

d)         v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce zrušení

         pracovního místa obsluhy ČOV Opařany ke dni 31.3.2004 z důvodu nadbytečnosti.

III.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)          návrh na převod infrastrukturního vodohospodářského majetku (vodovodu) z 

          Jihočeského vodárenského svazu (JVS)  do majetku obce Opařany.

b)          návrh Střediskové knihovny Opařany na vyřazení opotřebovaných knih.

c)           žádost manželů Radka a Marie Hoškových, bytem Náměstí Míru 37,

           375 01 Týn nad Vltavou ohledně odprodeje nemovitosti č.p. 64 v Podboří

           včetně přilehlých pozemků za účelem trvalého bydlení.

d)          dopis paní Boženy Tomanové (roz. Bártové) ohledně restitučních nároků

          na pozemky a nemovitosti v části obce Podboří.

 

Jednání ukončeno ve 20,20 hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                               KRLÍN  Jan  

                                                                                                                      

                                             

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

Vyvěšeno:        11.3.2004

 

Sejmuto:          26.3.2004