Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 21

usnesení č. 15/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  21  konaného  ve středu   28. ledna  2004  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 15/04             

Rada obce po projednání

 I.    Schvaluje

a)        smlouvu o pronájmu pozemků sportovního areálu střelnice v Opařanech Střeleckému klubu Opařany - pozemkové parcely č. 989/5 o výměře 3800 m2, č. 989/7 o výměře 5481 m2, č. 1010/2 o výměře 1110 m2  a č.1010/3 o výměře 2274 m2 v obci a k.ú. Opařany a dále pozemkové parcely  č. 361/4 o výměře 7600 m2 a stavební parcely č. 96 o výměře 19 m2 v obci Opařany, k.ú. Podboří a to podle geometrického  plánu č. 363-41/2003 ověřeného dne 17.6.2003 pod č.j. 153/2003 a schváleného Katastrálním úřadem v Táboře dne 7.8.2003 pod č.j. 993/03.

 

I.    Stanoví

a)        měsíční plat řediteli ZŠ  Opařany – v maximální výši dle platných předpisů

      

Jednání ukončeno ve 21,30 hodin.

 

 Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                            JELÍNEK  Petr  

                                                                                                                     

                                                

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:        02.02.2004

 Sejmuto:          17.02.2004