Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 10

usnesení č. 8/03

 

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  10  konaného  ve středu   21. května  2003  od  19,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 8/03                

Rada obce po projednání

I.    Stanoví

a)       termín konání mimořádného zastupitelstva obce Opařany na středu 28. května 2003 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany - „Obnova ČOV a kanalizační soustavy Opařany“.

 

 

II.   Schvaluje

a)       dohodu o přičlenění honebních pozemků mezi Honebním společenstvem Opařany a Obcí Opařany -  úplata v  částce 10,- Kč za 1 hektar.

 

b)       a stanoví termín do 31.5.2003 pro bezpodmínečné vyklizení veškerých prostor užívaných firmou HOKOV, spol s r.o. 391 61 Opařany 30 v areálu sběrného dvora obce Opařany

 

c)       a  povoluje firmě HOKOV, spol. s r.o., 391 61 Opařany 30  provést stavební úpravy ve stávajících pronajatých prostorech, spočívajících v probourání dveřního otvoru do 3. boxu ocelového přístřešku, ve kterém má firma uskladněné věci a materiál. Na tento prostor bude dodatečně sepsána nájemní smlouva.

III.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)       a doporučuje schválit veškerá rozhodnutí, která byla učiněna v souvislosti s akcí „Obnova ČOV a kanalizační soustavy  Opařany„

b)       potvrzení firmy PIKOLA Tábor ohledně pronájmu bytu v Táboře manželům Benešovým , trvale bytem Opařany 315 – součástí  nájmu  jsou i platby služeb, mezi které patří i odvoz odpadu.

c)       žádost pana Milana Pišoji, bytem Opařany 128 o zproštění platby poplatku za odpad za jeho sestru paní   Pavlínu Mrázovou, která již několik let bydlí na  Slovensku (trvalý pobyt tam zatím nemá vyřízen).

d)       a doporučuje schválit žádost ZŠ Opařany ohledně použití vlastního  hospodářského  přebytku pro potřeby ZŠ.

  Jednání ukončeno ve 21,05 hodin.

 Zapsal :  ADAM  Vladimír                                  Ověřovatelé :  KOLÁŘ Jan

                                                                                                  BRŮŽEK Ladislav

                                                

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce 

 

Vyvěšeno:            22. května 2003

Sejmuto:               19. června 2003