Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 1

usnesení č. 1/02

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  1  konaného  ve středu   20. listopadu  2002  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 1/02                

                                                                                                                                     

Rada obce po projednání

 

I.    Schvaluje

a)       prodloužení platnosti Jednacího řádu Rady obce Opařany vydaného a schváleného usnesením RO č. 23/00 odst. 1 písm. a) ze dne 22.11.2000.

b)       pronájem části lesního pozemku PK p.č.660/2 v obci a k.ú. Opařany firmě Český Mobil, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 za účelem výstavby telekomunikačního zařízení pro přenos signálů sítě mobilních telefonů a dále pronájem části pozemkové parcely PK č. 662 a 663 v obci a k.ú. Opařany  pro realizaci vedení el. přípojky.

 

II.   Ukládá :

 

a)       provést finanční vypořádání s bývalým OLH Ing. Prouzou

b)       zajistit nejvýhodnější způsob zpracování mezd pracovníkům obce a zastupitelům

c)       zajistit způsob odvodnění povrchové vody z  polí v jednotlivých lokalitách obce

d)       zajisti vybavení SDH Opařany

 

 

ÚKOL

TERMÍN

ZODPOVÍDÁ

1/02 – II – a)

15.12.2002

místostarosta

1/02 – II – b)

30.11.2002

starosta

1/02 – II – c)

31.3.2003

tajemník

1/02 – II – d)

31.12.2002

starosta

 

 

 

 

                       Ing.  DIART  Petr                                                          JELÍNEK  Petr

                            starosta obce                                                             místostarosta  obce