Informace

Místní poplatky pro rok 2021

Způsoby úhrady:

Poplatek je splatný bez vyměření. Poštovní poukázky nejsou do schránek zasílány! 

Bezhotovostní převod na účet obce

číslo účtu: 3129301/0100, VS:  číslo popisné

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení, bydliště a druh poplatku (odpady, pes, zahrádka apod.) a kalendářní rok,

dle uvedeného vzoru - Eda NOVÁK,  Hodušín 25, pes 2021

V hotovosti či bezhotovostním platebním stykem (platební kartou)

Pokladna obecního úřadu – kancelář v přízemí – v úředních hodinách

Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Diartová

Tel. 602 232 980

matrika@ou.oparany.cz

Informace k místnímu poplatku za komunální odpad

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 4/2020 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatníkem je

• fyzická osoba přihlášená v obci,

• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dní ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla.  Ve stejné lhůtě má povinnost ohlásit změnu údajů v ohlášení i zánik této povinnosti.

Sazba poplatku je 600 Kč na osobu/objekt.

Splatnost poplatku je jednorázově, nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Osvobození od poplatku – čl. 6 vyhlášky.

Osoby zdržující se na území ČR mimo Opařany mohou doložit doklad od příslušného správce poplatku prokazujícího, že platí odpad v jiné obci či městě.

Informace k místnímu poplatku ze psů

Poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou obce Opařany č. 2/2020 , o místním poplatku ze psů.

Poplatníkem je držitel psa, kterým je osoba přihlášená nebo má sídlo na území ČR.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě má povinnost psa i odhlásit. Povinnost ohlásit psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku:

• za jednoho psa                                                                                                           50 Kč                             

  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                      75 Kč

• za jednoho psa chovaného v bytovém domě                                                           120 Kč                  

  za druhého a každého dalšího psa                                                                           180 Kč

• za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                               50 Kč          

  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let                               75 Kč                                   

  Sazba je stanovena bez ohledu na to, kde je pes chován.

Splatnost poplatku je nejpozději  31. 3. příslušného kalendářního roku.

Osvobozena od poplatku je osoba nevidomá; osoba, která je považována za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby; osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P; osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob; osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 

 

Informace k místnímu poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu

 

Informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Informace k místnímu poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 5/2020, o místním poplatku ze vstupného

Podrobnosti na webu obce.