Vyhlášky - odpady

OZV č. 08/2003

O místních poplatcích

 

OBEC  OPAŘANY
 
Obecně závazná vyhláška č. 08/2003,
o místních poplatcích
 
 
Zastupitelstvo  obce Opařany  vydává  podle  ustanovení § 14, odst. 2 zákona  č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm.
d) a  § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Část  I.
 
článek 1
 

Základní ustanovení

 
 
1)       Obec Opařany vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a)       poplatek ze psů
b)       poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c)       poplatek za užívání veřejného prostranství
d)       poplatek ze vstupného
e)       poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
f)        poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
          a odstraňování komunálních odpadů
2)       Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Opařany (dále jen „Obecní úřad“).
 
 
Část  II.
 
POPLATEK  ZE  PSŮ
 
článek 2
 
Předmět poplatku
 
 
Poplatek  se platí ze psů starších  tří  měsíců.
 
 
 
článek 3
 
Poplatník
 
 
1)      Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a  má trvalý pobyt
         nebo sídlo na území obce.
2)      Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne,
         kdy vznikla poplatková povinnost.
 
 
článek 4
 
Sazby poplatku
 
 
1)      Poplatek ze psa činí ročně:
         a)      základní sazba                             50,-    Kč,- za prvního psa  
                                                                    75,-    Kč,- za každého dalšího psa
         b)      zvýšená sazba                            120,-   Kč,- za prvního psa
                                                                    180,-   Kč,- za každého dalšího psa
2)      Zvýšená sazba se použije u psů chovaných v objektech vícebytového  nájemního  domu
         a ubytoven.
3)      Základní sazba se použije v případech, na které se nevztahuje odstavec 2 tohoto článku.
4)      Poplatky neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
5)      Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby s trvalým pobytem na samotách:
a)      celý Hodušín
b)      Podboří – Karlov
c)      Opařany – Sosniny
d)      Olší – samoty u Božejovic
 
 
článek 5
 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
 
1)      Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
         pes dovršil věk tří měsíců.
2)      Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši,
         která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.. Zanikne-li poplatková povinnost
         během kalendářního roku, postupuje se obdobně. Přeplatek poplatku se vrátí, požádá-li o to
         poplatník a činí-li přeplatek více jak 50,- Kč.
 
 
 
článek 6
 
Splatnost poplatku
 
 
1)      Poplatek je splatný :
         a)      nejpozději do 15. února každého roku, nečiní-li více než 200,-Kč ročně,
         b)      nejpozději do 15. února a 15. srpna každého roku vždy ve dvou stejných splátkách,
                  činí-li více než 200,-Kč ročně.
2)      I při vyšší částce než 200,-Kč lze poplatek zaplatit najednou v termínu určeném pro
         zaplacení poplatku jednou částkou.
3)      Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
         do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
 
 
Část  III.
 
POPLATEK  ZA  LÁZEŇSKÝ  NEBO  REKREAČNÍ  POBYT
 
článek 7
 
Předmět poplatku a poplatník
 
 
 
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud  neprokáží jiný
důvod  svého pobytu.
 
 
článek 8
 
Plátce
 
 
1)      Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
         přechodné ubytování poskytla.
2)      Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu 2).
 
 
článek 9
 
Sazba poplatku
 
 
1)      Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí :
         a)      za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento den
                  dnem příchodu                                                                     15,-  Kč
         b)      za osobu a každý týden paušální částku                              105,-  Kč
         c)      za osobu a každý měsíc paušální částku                             450,-  Kč
         d)      za osobu a každý rok paušální částku                               5.475,-  Kč
2)      Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou
         část dne poplatník k pobytu využije.
3)      Poplatek neplatí osoby uvedené v zákona o místních poplatcích 3).
 
 
článek 10
 
Splatnost poplatku
 
 
1)      Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou
         vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat
         a to nejpozději do posledního dne v měsíci  a ve stejném termínu jej odvést na
         účet obce a nebo jej zaplatit v hotovosti v pokladně obecního úřadu. V případě
         platby roční paušální částky provést vyúčtování 2 x do roka a to vždy nejpozději
         do 15.6. a 15.12. příslušného kalendářního roku.
2)      Poplatník platí poplatek předem za předpokládanou dobu pobytu.
 
 
Část  IV.
 
POPLATEK  ZA  UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNÉHO  PROSTRANSTVÍ
 
článek 11
 
Předmět poplatku
 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství,
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl 4).
 
 
článek 12
 
Veřejné prostranství
 
 
1)     Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
        parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
        a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).
2)     Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné vyhlášky
        je obsahem Přílohy č. 1
 
 
článek 13
 
Poplatník
 
 
1)      Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem
         uvedeným v článku 11  této obecně závazné vyhlášky.
2)      Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení
         celého poplatku společně a nerozdílně, obecní úřad může uložit zaplacení poplatku
         kterémukoliv z nich.
 
 
článek 14
 
Oznamovací povinnost
 
 
1)      Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství
         před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.
2)      Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit obecnímu úřadu příjmení,
         jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
         Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede
         též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžení prostředky
         z její podnikatelské činnosti.
 
 
článek 15
 
Sazby poplatku
 
 
1)      Sazby poplatku činí za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství
         a každý i započatý den:
         a)      za umístění zařízení k poskytování služeb
                  -  v délce do 7 dnů                                                                           5,- Kč
                  -  v délce nad 7 dní                                                                        10,- Kč
 
         b)      za umístění prodejního zařízení (stánky, pulty, kiosky, vystavené zboží
                  včetně prodeje z aut)
                 -  v délce do 7 dnů                                                                            10,- Kč
                 -  v délce nad 7 dní                                                                           20,- Kč
                 U prodeje vlastních výpěstků (sadba, ovoce, zelenina) se sazba snižuje o 50%.
 
 
        c)       za použití veřejného prostranství v den pořádání poutě nebo trhu
                  -    za umístění prodejního zařízení (stánky, pulty, kiosky, vystavené zboží 
                       včetně prodeje z aut)                                                                   30,- Kč
 
        d)      za umístění stavebního zařízení
                  -  pro výstavbu rodinného domu apod. při povolení stavebním úřadem
                     -  do 15 m2                                                                             bez poplatku
                     -  nad 15 m2                                                                                   1,- Kč         
                 -  pro veřejně prospěšnou stavbu                                                  bez poplatku
                 -  související s opravami inženýrských sítí                                             5,- Kč
                 -  související s odstraňováním havárií             
                     -  do 48 hodin                                                                         bez poplatku
                     -  nad 48 hodin                                                                               5,- Kč
                 -  za účelem opravy pláště budovy (v rozsahu, který vyžaduje stavební 
                    povolení  nebo ohlášení stavby                                                          5,- Kč
 
        e)      za umístění reklamního zařízení
                 -  do 1 m2 půdorysné plošné výměry                                                     5,- Kč
                 -  nad 1 m2 půdorysné plošné výměry                                                  10,- Kč
 
        f)        za umístění skládek
                  -  pro stavbu rodinného domu apod. při povolení stavebním úřadem
                     -  do 15 m2                                                                           bez poplatku
                     -  nad 15 m2 za 1 m2 a den                                                             1,- Kč
                  -  pro skládky ostatní (dřevo, uhlí apod.)
                     -  do 48 hodin                                                                        bez poplatku
                        -  nad 48 hodin                                                                            5,- Kč
                  -  pro veřejně prospěšnou stavbu                                                bez poplatku
  
        g)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa
                 -   pro osobní vozidla (do 1,5 t) – ročně                                           1.200,- Kč
                 -   pro vozidla určená pro silniční dopravu a přepravu
                     (nad 1,5 t) – ročně                                                                    2.400,- Kč
 
        h)       za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
                  -  do 7 dnů                                                                                         4,- Kč
                  -  nad 7 dní                                                                                        6,- Kč
 
        i)         za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce                1,- Kč
 
        j)         za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových
                   a televizních děl                                                                                1,- Kč
 
2)      Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne
         poplatník využije.
 
 
 
 
článek 16
 
Osvobození
 
 
1)      Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).
2)      Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
         a)      umístění reklamních zařízení o půdorysné plošné výměře do 1 m2 u fyzických
                  osob oprávněných k podnikání  s trvalým bydlištěm  v obci Opařany
         b)      umístění reklamních zařízení o půdorysné plošné výměře do 1 m2 u právnických
                  osob se sídlem v obci Opařany
         c)      vlastníci pozemků, jejichž pozemky jsou v této vyhlášce určeny jako veřejná
                  prostranství v případě jejich použití způsoby uvedenými  v článku 11 této vyhlášky
         d)      zvláštní užívání veřejného prostranství podle článku 11, kdy uživatelem je obec
                  nebo  příspěvkové organizace a organizační složky obce zřízené obcí
         e)      akce financované z rozpočtu obce nebo nadacemi zřízenými obcí
         f)       osoby, které využívají veřejné prostranství pro skládku a to ne déle než 48 hodin
                  v jednom měsíci
         g)      osoby, které využívají veřejné prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských
                  sítí po dobu nepřesahující 48 hodin
         h)      osoby, které využívají veřejné prostranství při stavbě při povolení stavebním úřadem
                  pro skládku do 15 m2
         i)       osoby, které využívají veřejné prostranství při stavbě při povolení stavebním úřadem
                  pro zařízení staveniště do 15 m2
         j)       umístění skládky pro veřejně prospěšnou stavbu
        k)       umístění zařízení staveniště pro veřejně  prospěšnou stavbu
 
 
článek 17
 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství
 začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy například zařízení bylo odstraněno, skládka byla
 zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
 
 
článek 18
 
Splatnost poplatku
 
 
Poplatek je splatný:
a)      při užívání veřejného prostranství  pod dobu kratší než 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo
         s užíváním veřejného prostranství započato,
b)      při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je možné poplatek rozdělit v 
        jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná
        nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka
        nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku,
c)     poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném
        týdnu nebo měsíci,
d)     poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného
        kalendářního roku.
 
 
Část  V.
 
POPLATEK  ZE  VSTUPNÉHO
 
článek 19
 

Předmět poplatku

 
 
Předmětem poplatku je vstupné 7) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
 
 
článek 20
 
Poplatník
 
 
Poplatníkem  je fyzická a právnická osoba, která akci uvedenou v článku 19  pořádá.
 
 
článek 21
 
Oznamovací povinnost
 
 
1)      Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce oznámit obecnímu úřadu její
         pořádání a vstupenky s označenou cenou, datem, hodinou konání akce a jménem
         pořadatele předložit ke kontrole a označení.
2)      Poplatník je povinen obecnímu úřadu sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby,
         bydliště nebo sídlo, rodné číslo  nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu,
         která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
         jsou vedeny finanční prostředky z její podnikatelské činnosti.
3)      Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat obecnímu úřadu přiznání k 
         poplatku.Neprodané vstupenky předloží  ke kontrole.
 
 
článek 22
 
Sazby poplatku
 
 
1)      Poplatek ze vstupného činí pro :
         a)      taneční kurzy a kurzy společenské výchovy                                             1 %
         b)      výstavy, vernisáže, galerie                                                                      3 %
         c)      diskotéky, taneční zábavy, plesy, country bály, společenské večery
                  s tancem a akce podobného charakteru                                                  5 %
         d)      prodejní akce (burzy, tržiště, aukce)                                                        5 %
         e)      výstavní akce spojené s prodejem                                                           5 %
         f)       pořady erotického charakteru a striptýzy                                                 5 %
         g)      estrádní pořady                                                                                     3 %
         h)      koncerty vážné i zábavné hudby                                                             3 %
         i)       divadelní představení                                                                              3 %
         j)       filmová představení                                                                                3 %
         k)      sportovní akce                                                                                       3 %
2)      Obecní úřad může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou za
         jednotlivou akci uvedenou v odstavci 1) při akcích konaných:
         -  v restauraci „14. přístav“ v Opařanech                                                      100,- Kč
         -  v KD Nové Dvory a Podboří                                                                     150,- Kč
         -  v KD Skrýchov u Opařan                                                                        200,- Kč
         -  v restauraci „Na Staré poště“ v Opařanech                                               200,- Kč
 
 
článek 23
 
Osvobození
 
 
1)      Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 8).
2)      Od poplatku ze vstupného jsou  dále osvobozeny :
         a)      filmová představení pro děti
         b)      sportovní akce pořádané TJ  SLOVAN Opařany a  TJ SDH Nové Dvory
         c)      sportovní akce pořádané SK Opařany
         d)      divadelní představení a koncerty pro děti
         e)      akce, které pořádá obec, příspěvkové organizace a organizační složky obce
         f)       maturitní plesy
         g)      sportovní akce určené mládeži a dětem
         h)      spolková činnost místních složek
 
 
 
článek 24
 

Splatnost poplatku

 
 
Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce.
 
 
Část  VI.
 
POPLATEK  ZA  PROVOZOVANÝ  VÝHERNÍ  HRACÍ  PŘÍSTROJ
 
článek 25
 
Předmět poplatku
 
 
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý provozovaný hrací přístroj
povolený dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění
pozdějších předpisů.
 
 
článek 26
 
Poplatník
 
 
Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.
 
 
článek 27
 
Oznamovací povinnost
 
 
Poplatník je povinen správci poplatku:
a)      Ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu a předložit zahajovací protokol
         a to nejpozději do 15 dnů od uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
b)      Ohlásit ukončení provozu výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem
         o ukončení provozu výherního hracího přístroje a to do 15 dnů po ukončení provozu.
c)      Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
         provozovatele (právnické osoby), jeho sídlo, IČO a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
         jsou soustředěny finanční prostředky z jeho podnikatelské činnosti. Dále musí být uveden
         statutární orgán provozovatele (popř. též osoby, které jsou kromě statutárního orgánu
         oprávněny jednat jménem provozovatele ve věcech poplatku) identifikovaný jménem a
         příjmením, bydlištěm a rodným číslem.
 
 
článek 28
 
Sazby poplatku
 
 
Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí  5.000,- Kč. V případě,. že výherní
hrací přístroj bude provozován kratší dobu, bude stanoven poplatek v poměrné části.
 
 
článek 29
 
Splatnost poplatku
 
 
1)      Poplatek za provozovaný hrací přístroj je splatný:
         a)      při povolení na dobu 3 měsíců nejpozději do 15 dnů po zahájení provozu výherního
                  hracího přístroje
         b)      při povolení na 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v každém
                  čtvrtletí a to do 15 dnů 1. měsíce 1. čtvrtletí a do 15 dnů 1. měsíce 2. čtvrtletí
         c)      při povolení na kalendářní rok ve čtyřech odpovídajících délce provozu v každém
                 čtvrtletí a to do 15 dnů 1. měsíce v každém čtvrtletí
2)      Poplatek může být zaplacen i jednorázově v celé výši.
 
 
Část  VII.
 
POPLATEK  ZA  PROVOZ  SYSTÉMU  SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A  ODSTRAŇOVÁNÍ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADŮ
 
článek 30
 
Předmět poplatku
 
 
Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a
odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů.
 
 
 
 
článek 31
 

Poplatník

 
 
1)      Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být
         poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
         správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob,
         které poplatek odvádějí
2)      Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 
         individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li
         k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
         a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
 
článek 32
 
Oznamovací  povinnost
 
 
1)      Poplatník podle čl. 31 odst. 1) této vyhlášky je povinen ohlásit obecnímu úřadu zánik jeho
         poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 8 dnů ode
         dne, kdy tato změna nastala.
2)      Poplatník podle čl. 31 odst. 2) této vyhlášky je povinen ohlásit obecnímu úřadu zánik jeho
         poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící
         individuální rekreaci.
 
 
článek 33
 
Sazby poplatku
 
 
1)      Sazba poplatku pro poplatníka  podle čl. 31 odst. 1) a 2)  je  stanovena  podle  ustanovení  
         § 10b odstavce 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 250,- Kč za kalendářní rok.
2)      V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží
         k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek  v poměrné výši, která
         odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním
         roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců
         rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
 
 
 
 
 článek 34
 
Splatnost poplatku
 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování
komunálních odpadů je splatný ve dvou polovičních splátkách vždy k 31.3. a 30.9. kalendářního
roku. Poplatek lze zaplatit i jednorázově a to k 31.3.
 
 
článek 35
 
Osvobození
 
 
Od poplatků jsou osvobozeni poplatníci pobývající v ústavech sociální péče, zdravotnických
zařízeních s dlouhodobým pobytem, v nápravných zařízeních, během dlouhodobého plnění
branných povinností, trvale hlášení občané, kteří v obci prokazatelně nebydlí a občané s 
dlouhodobým studijním pobytem v zahraničí. Podmínkou osvobození je doklad příslušného
ústavu, zařízení či organizačních složek státu, respektive matričního úřadu Opařany o době
a místě pobytu poplatníka, který se předkládá obecnímu úřadu do:
-           31.1. příslušného kalendářního roku
-           nebo do 15 dnů ode dne, kdy tento případ nastal
Dlouhodobým pobytem ve smyslu tohoto článku se rozumí doba přesahující šest měsíců.
 
 
 
Část  VIII.
 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
článek 36
 
Ustanovení společná
 
 
1)      Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá
         zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 této obecně závazné
         vyhlášky, není-li stanoveno jinak.
2)      Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající
         vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má
         za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3)      Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, poštovní poukázkou, případně
         bankovním převodem na účet obce.
4)      K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
         příslušenství  zcela nebo částečně prominout.
5)      Platba místních poplatků se nevztahuje na orgány obce, příspěvkové organizace a
         organizační složky, které obec zřídila.
 
 
článek 37
 
Sankce
 
 
1)      Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny)
         včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové
         poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze vyměřit nebo doměřit  do 3 let
         od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty
         a promlčení poplatkové povinnosti se použije ustanovení § 12, odst. 2 zákona o místních
         poplatcích.
2)      Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy (např. oznamovací povinnost)
         může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 9).
 
 
článek 38
 
 
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb., o správě a daní poplatků,
ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
 
 
článek 39
 
Zrušovací ustanovení
 
 
Zrušuje se:
 
1)      Obecně závazná vyhláška obce Opařany č. 03/2001, o místních poplatcích.
2)      Obecně závazná vyhláška č. 02/2003, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška
         č. 03/2001.
 
 
 
 
 
článek 40
 
Účinnost
 
 
Tato  obecně  závazná  vyhláška  obce  Opařany  nabývá  účinnosti  dnem  1. ledna 2004.
 
 
 
 
 
 
1)       § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
          (dále jen zákon)
2)       § 3, odst. 4 zákona
3)       § 3, odst.2 zákona
4)       § 4, odst. 1 zákona
5)       § 34  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6)       § 4, odst. 1 a 2 zákona
7)       § 6, odst. 1, věta druhá  zákona
8)       § 6, odst. 1, věta třetí  zákona
9)       zákon č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
 
 
……………………………………                              ……………………………………              
           Ing. DIART  Petr                                                     JELÍNEK  Petr
             starosta obce                                                     místostarosta obce
             
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:     11.12.2003   
 
 
Sejmuto dne:                               29.12.2003
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA  č. 1
 
k obecně závazné vyhlášce č. 08 / 2003,
 
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH,
 
KTEROU SE STANOVÍ SEZNAM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V OBCI  OPAŘANY
 
 
 
ČÁST  OBCE  OPAŘANY :                       (k.ú. Opařany)
 
-           park před budovou OÚ
-           asfaltová plocha před OÚ Opařany až k č.p. 67
-           asfaltová plocha před OD JEDNOTA
-           asfaltová plocha před prodejnou BARTEX
-           asfaltová plocha před prodejnou „MALINKA“
-           asfaltová plocha u DPL Opařany
-           asfaltová plocha u hřbitova
-           odstavná plocha u č.p. 290 – pozemek p.č.1573/3
-           celý park před OD JEDNOTA – pozemek p.č. 1561/1
-           komunikace „Úvoz“ od č.p. 68 k č.p.77 – pozemek p.č. 1561/1
-           celý park před č.p. 210 – pozemek p.č. 1134/28
-           prostor v okolí kostela Sv.Františka Xaverského – pozemek p.č.1603/1 a 1603/2
-           prostor před řadovými garážemi – pozemek p.č.241/3
-           travnatá pláž u „Kášovského“ rybníku – pozemek p.č.1142
-           hráz „Kášovského“ rybníku – pozemek 1135
-           pozemek p.č.1227/1 (vedle hřbitova)
-           okolí areálu ČOV Opařany – pozemky p.č. 997/4, 997/5, 1129/2, 1129/3, 1129/5,
            1129/6, 1129/7, 1129/8, 1129/9, 1129/10, 1129/12, 1129/13, 1129/17, 1129/18,
            1129/19, 1007
-           pozemek p.č.1134/1 (mezi č.p. 157 a 191)
-           prostor před čerpací stanicí PHM přes hlavní silnice – pozemek p.č. 192/2
-           prostor mezi hlavní silnicí a obchodním střediskem č.p. 140 (p.Legát)
-           prostor mezi hlavní silnicí a restaurací „Na Staré poště U Šneka“
-           prostor u domu č.p. 317 – pozemek p.č. 58/1 a 58/2
-           místní komunikace – pozemky p.č. 833/8, 833/9, 870/5, 870/8, 1560/4, 144/9,
            144/10, 139/3, 124/1, 219/8, 227/5, 1563/1, 243/2, 1563/2, 1582/1, 1582/2, 1581/1,
            1559/2, 1559/3, 78/4, 1559/12, 1566/1, 1559/1, 1559/10, 1559/11, 1134/21, 1134/48,
            1134/50, 1134/67, 1134/70, 1134/112, 1134/132, 1134/3, 1561/3, 1575/1, 1575/2,
            1575/4, 1144/13, 241/1, 1618, 1134/132, stp. 10/2, stp. 28, stp. 190, stp. 194
-           hráz rybníka pod ZD – pozemek p.č. 192/3
-           místní komunikace k domům č.p. 175, 53, 38 a 168 – pozemky p.č. 1112, 1134/48,
            1134/50 a stp. 190
-           celý prostor na „Karhanově“ (Sosninách)
-           místní komunikace na „Karhanov“ (Sosniny)
-           místní komunikace z „Karhanova“ (Sosnin) do Opařan
 
 
ČÁST  OBCE  PODBOŘÍ :                        (k.ú. Podboří)
 
-           celá náves – pozemek p.č. 1340/1 a stp.16
-           pozemek p.č. 1340/8, 1352/2, 1352/3
-           místní komunikace – pozemek p.č. 1353/1 a 1340/12
-           místní komunikace na „Karlov“ – pozemek p.č. 1355/1
-           místní komunikace – pozemek p.č. 154/2  (u domů č.p. 41, 50, 51, 56, 59)
 
 
ČÁST  OLTYNĚ :                                        (k.ú. Oltyně)
 
-           parkoviště pře prodejnou „KONZUM“ – pozemek p.č. 409
-           park u prodejny „KONZUM“ – pozemek p.č. 28/1 s 29
-           pozemek p.č. 147 (u Oltyňského rybníku)
-           pozemek p..č. 333 a 334 (před č.p. 22 a 24)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 378/5           (od hlavní silnice k ZD)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 376              (od požární nádrže k autoservisu)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 380/3 a 383 (od hlavní silnice ke mlýnu č.p. 18)
-           místní komunikace – pozemek p.č.385/1            (u č.p. 3, 27, 43 a 45)
-           místní komunikace – pozemek p.č. stp. 4/1        (u požární zbrojnice)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 195/2           (u č.p. 19, 40 a 41)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 408              (u č.p. 6, 7 a 29)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 410              (u č.p. 30, 34, 35 a 42)
-           prostor kolem požární nádrže
 
 
ČÁST  NOVÉ DVORY :                              (k.ú. Nové Dvory u Opařan)
 
-           celá náves – pozemek p.č.684/1
-           prostor před domem č.p. 20 – pozemek p.č. stp. 13
-           prostor v okolí požární nádrže
-           místní komunikace – pozemek p.č. 704/1 a 702
-           místní komunikace do Skrýchova u Opařan
 
 
ČÁST  OLŠÍ :                                                 (k.ú. Olší u Opařan)
 
-           celá náves – pozemek p.č. 701/1
-           prostor kolem požární nádrže – pozemek p.č. stp. 38 (za prodejnou)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 704, 708, 710/1, 714/1
-           prostor před domem č.p. 41 až ke skladu paliv firmy JAMBOR
-           pozemek p.č. 703/9 (u č.p.23, 25 a 30)
-           pozemek p.č. 19, 20, 632/1, 635/1, 635/3, stp. 36, p.č. 637
-           místní komunikace – část pozemku p.č. 712/1 (mezi č.p. 5 a 42 až na konec
            pozemku p.č. 598/3)
-           místní komunikace – část pozemku p.č. 709/1 (pod zahradami domů č.p.
            26, 34, 35, 36 a 37)
-           pozemek p.č. 291/3 (podél zahrady domu č.p. 36)
 
 
ČÁST  SKRÝCHOV U OPAŘAN :            (k.ú. Skrýchov u Opařan)
 
-           celý prostor u bytovky č.p. 46 – pozemek p.č. 19/3
-           celý prostor u KD č.p. 22 – pozemek p.č. 10/3
-           prostor v okolí domu č.p. 18 – pozemek p.č.stp. 46
-           prostor před garážemi – pozemek p.č. stp. 46
-           prostor kolem prodejny JEDNOTA – pozemek p.č. 10/6
-           celá náves – pozemek p.č.542/1
-           prostor kolem požární nádrže
-           prostor kolem hasičské zbrojnice – pozemek p.č. 40/5, stp. 70 a stp. 71
-           prostor u objektu dílny (autolakovna) - pozemek stp. 2 a p.p.č. 542/5
-           prostor kolem bytovky č.p. 25 – pozemek p.č. 114
-           prostor u rybníčku – pozemek p.č. 532/1 a 532/5
-           pozemek p.č. 28/2  (mezi č.p. 13 a 14)
-           místní komunikace – pozemek p.č. 10/4, 544, 558, 551/1, 556/1
-           místní komunikace – pozemek p.č. 564/1 (mezi č.p. 21 a 30)
-           místní komunikace  u č.p. 45 a 47
-           místní komunikace do Nových Dvorů
-           místní komunikace do Hodušína
 
 
ČÁST  HODUŠÍN :                                        (k.ú. Nové Dvory u Opařan)
 
-           okolí hřbitova – pozemek p.č. 612/2, 636 a stp. 36
-           místní komunikace – pozemek p.č. 691/3 a 688/2
-           celá náves – pozemek p.č. 685
-           místní komunikace do Skrýchova u Opařan