Kostel

Opařany

Kostel sv. Františka Xaverského

Současný kostel se nalézá na jižním konci obce, na křižovatce silnic Stádlec, Bechyně. Byl vystavěn v letech 1732-1735 na místě bývalého kostelíku z poloviny 17. století. Základní kámen tohoto původního kostela, věnovaného rovněž sv. Františku Xaverskému, byl položen 17. dubna 1657 na místě bývalé, velice sešlé tvrze v horních Opařanech, tedy zřejmě v místě dnešního kostela. Dne 29. dubna 1659 byla nad vstupem kostela zazděna reliéfní kamenná deska s nápisem DIVO FRANCISKO XAVERIO SACRUM. O patronaci nad kostelem byla od jeho vysvěcení požádána jezuitská kolej jindřichohradecká, která zajišťovala v kostele bohoslužby. Od té byly pozemky s tvrzí odkoupeny pražskými Jezuity v roce 1679. Zřejmě jeho úprava neodpovídala velkorysé výstavbě koleje či rezidence, zahájené stavebně v roce 1717 a tak dochází v roce 1732 k úplné demolici stávajícího kostela a v letech 1732-1735 k výstavbě nového kostela.

Jako autor návrhu nového kostela byl pověřen Kilián Ignác Dientzenhofer, jeden z nejslavnějších architektů své doby. Dientzenhofer řeší stavbu jako podélnou na půdorysu složeném ze dvou napříč položených oválů, k nimž byla přičleněna oválně pojatá předsíň a v závěru obdélné presbyterium s konvexními vnitřními stěnami. Tato dispozice připomíná stavby K. I. Dientzenhofera vzniklé po roce 1700. Zvláště názorově shodná je jezuitská stavba kostela sv. Klimenta v Praze. Malířská výzdoba kleneb kostela a zřejmě i presbytáře byla svěřena Josefu Kramolínovi (1730-1802). Korpus varhan hojně zlacený s řezbářskými ozdobami hrajících andělů postavil v roce 1730 Václav Pantočka, varhanář z Moravských Dačic. V roce 1760, tedy po dokončení interiéru, je zakoupen klaviaturní stolek od Vojtěcha Beera, varhanáře z Prahy. Výstavba věže kostela byla dokončena až dodatečně kolem roku 1748. Její původní patrování bylo nepatrně rozdílné od stávajícího, jak o tom svědčí kapsy po trámech ve zdivu. K přepatrování došlo zřejmě úpravami po poškození střechy věže pádem kříže v roce 1827, kdy je prováděna větší oprava. V roce 1858, po zasažení věže bleskem, se mluví jen o nejnutnějších opravách. V letech 1935-37 byla provedena rozsáhlá obnova interiérů i pláště kostela. Došlo k celkové výmalbě a očištění barokních maleb, úpravám v konstrukcích krovu nad lodí a presbytářem, dále oprava fasády kostela. V roce 1949 byly provedeny práce v krovu, dokončeny opravy z roku 1937, na jižní a východní straně nová prejzová krytina, báň věže dostává novou pozinkovanou krytinu, opravena i koruna zdiva včetně říms a fasády opatřeny přeštukováním v přírodní barvě.

Současný stav

Kromě drobnějších úprav v interiéru souvisejících se signalizací, zateplením a výmalbou v sakristii jsou poslední významnější opravou sanační omítky z roku 1994 na soklu kostela . Zároveň byl zpracován projekt na opravu střešního pláště a fasády kostela, který řeší obnovu střešních krytin jak nad lodí a presbytářem, tak krytiny věže, nutné jsou opravy krovů. Dále obnovu fasád včetně barokních vitráží, oken a restaurování dveří. Restaurování barokních plastik a drobných barokních kovářských prvků.

Zahájení uvedených prací souvisí se zařazením kostela sv. Fr. Xaverského v Opařanech do státního programu zachování památek první kategorie „Záchrana architektonického dědictví”

V období červen 1999 až říjen 1999 byla realizována první akce z tohoto projektu. Byly provedeny práce na fasádách věže, koncovka věže, oprava a výměna dřevěných žaluzií, kopie ciferníků hodin. Dokončena byla celá oprava báně věže, tj. oprava konstrukce krovu, vč. petrifikace a celkové oplechování báně věže (viz. dvě fotografie uvedené níže). V důsledku krupobití 6.7.1999 došlo k poškození krytiny na severní straně nad lodí a presbytářem a na západní části krytiny prejzové nad štítkem na jižní straně lodi. Ministerstvo kultury vyčlenilo na tuto akci 700tis. Kč. Tuto částku ještě dodatečně zvýšilo o 200tis. Kč na odstranění následků pohromy na cenném barokním krovu a krytině lodi. Majitel objektu, církev římskokatolická s Obcí Opařany se podíleli částkou přes 400tis. Kč.

Pro rok 2000 byla zpracována žádost na pokračování prací v rámci uvedeného programu.

Základním pramenem informací o kostelu je podrobný Stavebně technický průzkum zpracovaný panem ing. arch. R. Kristianem v roce 1995.

 

Pohledy na věž po opravách v r. 1999