Vyhlášky

č. 10/2003

kterou se vydávají podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Zastupitelstvo obce Opařany vydává podle ustanovení § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
ÚčelÚčelem této vyhlášky je stanovit vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a stanovit podmínky pro zabezpečení požární bezpečnosti při konání těchto akcí 1).

 

Článek 2
Vymezení druhů akcí

Za akci s větším počtem osob se považují akce :

a) při kterých se v uzavřené místnosti, případně skupině místností funkčně souvisejících, shromáždí více jak 200 osob 2) 3).

b) na otevřeném venkovním prostranství vytvořeným nebo omezeným stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha), uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.) 3), kterých se zúčastní 300 osob a více 4) 5).

c) na veřejném prostranství - náměstí, ulice, pozemní komunikace 5) (s výjimkou neveřejných účelových komunikací) i mimo ně, kterých se zúčastní 900 osob a více .


Článek 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti


(1) Každý, kdo pořádá nějakou z výše uvedených akcí, je povinen tuto ohlásit na Obecní úřad Opařany ve lhůtě minimálně sedmi dnů před konáním akce.

(2) Každý pořadatel organizující uvedenou akci je povinen ustanovit na základě § 13 zákona o požární ochraně „Preventivní požární hlídku“ (dále jen PPH). Počet členů PPH je 1+2, pokud obec neurčí vyšší počet.

(3) Obec je oprávněna provést kontrolu výše uvedených podmínek.

Článek 4


Úkoly preventivní požární hlídky

(1) Úkolem preventivní požární hlídky je:

- dohlížet na dodržování požárních předpisů,


- v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob,


- přivolat jednotku PO,


- zúčastnit se likvidace požáru.

(2) Před zahájením akce provede:


- seznámení se s charakterem akce,


- seznámení se s charakterem objektu či areálu v němž bude akce probíhat,


- vizuální kontrolu požárně bezpečnostních zařízení


- prověří dostupnost prostředků PO pro zásah,


- přístupnost únikových východů a volnost únikových cest (musí být volně průchozí),


- prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci,


- zajištění skutečnosti zapíše do požární knihy objektu, případně provozní dokumentace.

(3) Během akce a po jejím skončení se PPH zaměřuje především na:


- po skončení akce provede prohlídku všech míst v objektu, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru,

- preventivní požární hlídka opouští objekt jako poslední.

Článek 5
Preventivní požární hlídka


(1) V průběhu akce musí být každý člen hlídky PPH viditelně označen.

(2) Pokud PPH vykonává člen sdružení občanů působících na úseku PO, doporučuje se tuto činnost vykonávat ve vycházkovém stejnokroji.

(3) Členové PPH se chovají důstojně a nesmí požívat alkoholické nápoje.

(4) Členové PPH nesmí být pověřování jinými úkoly (např. pořadatelskými).

(5) Členové PPH se zúčastní odborné přípravy pro výkon této činnosti před zahájením akce, odbornou přípravu provede osoba odborně způsobilá v PO, nebo technik PO.

(6) U členů, kteří jsou opakovaně určeni pro výkon v této hlídce, se provede odborná příprava 1 x ročně.


Článek 5
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.


1) Nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.


2) Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.


3) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.


4) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.


5) Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
……………………………… ……………………………………


Ing. DIART Petr                                                   JELÍNEK Petr


starosta obce                                                     místostarosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.12.2003

Sejmuto dne: 29.12.2003