Vyhlášky

č. 09/2003

Požární řád obce Opařany

      Zastupitelstvo  obce Opařany  vydává  podle  ustanovení § 29, odst. 1, písm. o) zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a  § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 

Požární řád obce Opařany upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Opařany

 

 

(1)                 Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Opařany, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně 1).

 

(2)                 Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen “SDH”) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

 

a)jednotka  Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen HZS), územní odbor Tábor, kategorie JPO I, se sídlem v Táboře

b)jednotka HZS, územní odbor Písek, PS Milevsko, JPO II se sídlem v Milevsku

c) jednotka  SDH obce Opařany, JPO III, se sídlem v Opařanech

 

(3)                 K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:

 

a)pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b)pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu firmu SEVA Příbram, spol. s r.o., se sídlem Dvořákovo nábřeží 12, 261 01 Příbram IV. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti je součástí dokumentace obce.

 

 

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

 

a)     pálení větví a klestu v lesích; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením  této činnosti předem na OÚ Opařany a na HZS Tábor. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

b)     rozdělávání  ohňů v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot, v blízkosti stohů či objektů; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením této činnosti předem na OÚ Opařany a na HZS Tábor. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

a)     období sucha; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečována zákazem kouření, rozděláváním ohňů, zřízením požárních hlídek, případně zákazem vstupu do lesních porostů. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

b)     letní období od 21.3. do 23.9. příslušného kalendářního roku;                 požární bezpečnost v tomto období je zabezpečována zákazem kouření, rozděláváním ohňů, zřízením požárních hlídek. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

 

(3) Za objekty a prostranství se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje pořádání kulturních, společenských, sportovních, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění 3)

 

a)     při kterých se v uzavřených místnostech, případně skupině místností funkčně souvisejících, shromáždí více jak 200 osob. Požární bezpečnost v těchto prostorech je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

b)     na otevřeném venkovním prostranství, kterého se účastní více jak 300 osob. Požární bezpečnost na těchto prostranstvích je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

  

c)      na veřejném prostranství, kterého se účastní více jak 900 osob. Požární bezpečnost na těchto prostranstvích je zabezpečena zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.

 

 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

 

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašovny požáru, uvedené v čl. 7.

 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

 

 

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 

(1) Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 3. Přílohy  č. 2 a 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice:

  v   Opařanech

 

nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

 

 

 

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 

 

(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené
            1.   rybník Kášovský v Opařanech

-         čerpací stanoviště – 1 odběrné místo

-         využitelná kapacita zdroje -  105.000 m3

-         podmínky použitelnosti            -  udržovat provozuschopné příjezdové trasy a čerpací stanoviště

            2.   rybník Lišák  v Podboří

                  -    čerpací stanoviště – 1 odběrné místo             

-         využitelná kapacita zdroje -  2.500 m3

-         podmínky použitelnosti            -  udržovat provozuschopné příjezdové trasy a čerpací stanoviště

            3.   rybník Jaroška  v Podboří

                  -    čerpací stanoviště – 1 odběrné místo             

-         využitelná kapacita zdroje -  115.000 m3

                 -    podmínky použitelnosti             -  udržovat provozuschopné příjezdové  

                      trasy a čerpací stanoviště

            4.   bezejmenný rybník v Olší směr Božejovice

-         čerpací stanoviště – 1 odběrné místo

-         využitelná kapacita zdroje -  12.500 m3

-         podmínky použitelnosti            -  udržovat provozuschopné příjezdové trasy a čerpací stanoviště

 

b) umělé
            1.   hydrantová síť v Opařanech

-         podmínky využitelnosti – označit určené nadzemní i podzemní hydranty tak, aby byl jednoznačně zřejmý jejich účel – odběrní místo zdroje požární vody – záznam o výsledku kontroly jejich provozuschopnosti předkládat 1 x ročně obecnímu úřadu

-         opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu 2)

           2.   požární nádrž

                                                v    Nových Dvorech

                                                   Olší

                                                ve  Skrýchově u Opařan

-    čerpací stanoviště – u jednotlivých nádrží

-         podmínky použitelnosti -  udržovat místa čerpání

     v provozuschopném stavu včetně příjezdových tras

 

 (2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedených v čl. 2.

 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.

 

 (4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 

(1) Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou “Ohlašovna požárů”

 

Obecní úřad Opařany,

391 61 Opařany č.p. 30

Tel. 381 287 028

Tel./fax 381 287 215

 

 

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

 

b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

 

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem - signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“  (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

 

 

 

 

Čl. 9

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu HZS územního odboru Tábor je uveden v příloze č. 1.

 

 

Čl. 10
Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

 

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1992 ze dne  16.12.1991.

 

 

Čl. 11
Účinnost

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

 

 

 

1)              Např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci)

Nařízení kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Nařízení kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu

Nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

 

2)              Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., divize Tábor

 

3)              Článek 2 Obecně závazné vyhlášky obce Opařany č. 10/2003, kterou  se vydávají podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

 

 

 

……………………………………                   ……………………………………               

           Ing. DIART  Petr                                                       JELÍNEK  Petr

              starosta obce                                                     místostarosta obce

 

             

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:            11.12.2003  

 

Sejmuto dne:                                           29.12.2003

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 09/2003

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu územního odboru Tábor

 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požárů obce.

 

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

 HZS  Tábor

HZS - PS  Milevsko

SDH  Opařany

II.

 HZS  Tábor

SDH  Bechyně 

SDH  Bernartice 

III.

 SDH  Bechyně

SDH  Jistebnice 

SDH  Tábor 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 09/2003

 

 

 

 Jednotky sboru dobrovolných hasičů  zřízených obcí , kategorie a  početní stav /Zákon č.133/1985 § 29 odst. 1, písm. a),   vyhláška č. 247/2001 Sb., příloha č.4/   

  

 

 

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů
v pohotovosti

 SDH Opařany

JPO III

19

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 09/2003

 

 

 

 Vybavení  SDH   požární technikou a věcnými prostředky PO

/dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., příloha č. 4/

 

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

 CAS 25 – Š 706 RTHP

1

 DVS 12  AVIE A 30 K

1

 PPS 12

1