Vyhlášky

č. 03/2003

Kterou se zrušuje OZV č. 2/1995; 1/1996; 1/1997; 2/1997; 2/1998; 1/1999; 3/2000 a 9/2001

Zastupitelstvo obce Opařany vydává  v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:

1)         č. 2/1995, o koeficientu růstu nájemného z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu v závislosti na velikosti obce (pro období od 1.7.1995 do 30.6.1996)

2)         č. 1/1996, o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce (pro období od 1.7.1996 do 30.6.1997)

3)         č. 1/1997, o pořádání veřejných produkcí

4)         č. 2/1997, o stanovení výše nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce (pro období od 1.7.1997 do 30.6.1998)

5)         č. 2/1998, o stanovení výše nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce (pro období od 1.7.1998 do 30.6.1999)

6)         č. 1/1999, o stanovení výše koeficientu růstu nájemného (Ki) pro území obce Opařany (pro období od 1.7.1999 do 30.6.2000)

7)         č. 3/2000, o stanovení výše koeficientu růstu nájemného (Ki) pro území obce Opařany (pro období d 1.7.2000 do 30.6.2001)

8)         č. 9/2001, o rozsahu, způsobu a lhůtách  odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na území obce Opařany

 

 

Článek 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18.6.2003

 

 

 

 

 

…………………………………                             ………………………………….

          Ing. Petr Diart                                                                     Petr Jelínek

           starosta obce                                                               místostarosta obce     

 

 

 

Vyvěšeno:            02.6.2003

 

Sejmuto:            19.6.2003