Vyhlášky

č. 02/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 04/2001,kterou se stanoví výše příspěvku
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů a podmínky jeho splatnosti

 
 
OBEC  OPAŘANY
 
Obecně závazná vyhláška č. 02/2005,
 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 04/2001,
kterou se stanoví výše příspěvku
 na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů a podmínky jeho splatnosti
 
 
 
Zastupitelstvo obce Opařany  se na svém zasedání dne 30. března 2005 , usnesením č. 69/05 odst. I písm. a) usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 

Článek 1

 
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 04/2001, kterou se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů a podmínky jeho splatnosti, vydané dne 21. listopadu 2001.
 
 
 

Článek 2

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. dubna 2005.
 
 
 
 
 
…………………………………                                         ………………………………….
          Ing. Petr Diart                                                                      Petr Jelínek
           starosta obce                                                                místostarosta obce     
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:     31. března 2005
 
Sejmuto z úřední desky dne::        15. dubna 2005