Vyhlášky

č. 01/2009

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 2/99, 1/2000, 07/2001 a 08/2001

 
 
Obecně závazná vyhláška č. 01/2009,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 2/99, 1/2000, 07/2001 a 08/2001
 
 
Zastupitelstvo obce Opařany vydává v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Článek 1
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
 
 
1)    č. 2/99, o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy bytového fondu poškozeného živelnou pohromou dne 06. července 1999
2)    č. 1/2000, o použití účelových prostředků „FRB“
3)    č. 07/2001, o reklamních, informačních a propagačních zařízeních na území obce Opařany
4)    č. 08/2001, o ochraně životního prostředí a čistotě na území obce Opařany
 
 
 
 
Článek 2
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2010
 
 
 
 
 
…………………………………                                             ………………………………….
    Mgr. Blanka Řezáčová                                                                  Mgr. Petr Jelínek
           starostka obce                                                                      místostarosta obce     
 
 
 
Vyvěšeno:     17. prosince 2009
 
Sejmuto:       31. prosince 2009