Archiv - Zápisy ZO - 2002 - 2006

zápis č. 19

usnesení č. 87 - 94/05

Z  Á  P  I  S  č.  19
 
z  veřejného jednání  Zastupitelstva  obce  Opařany   konaného  ve  středu  14. prosince  2005
od 18,00   hodin  v zasedací  místnosti   Obecního   úřadu   Opařany.
 
Přítomni         :           Ing.Diart, p. Kravarová, Šafránek, Mrzena, Pikeš, Sadil, Samcová,
                                 Mácha, Řezáčová, Slaninová, Stodolová, Stejskal, Krlín
                                 a  tajemník  OÚ  p.Adam
Omluveni        :          p. Jelínek, Brůžek
Hosté             :          p. Kaspříková
 
 
 
Program:
 
1)         Doplnění počtu členů Zastupitelstva obce  a složení slibu člena Zastupitelstva obce
2)         Volba návrhové a volební komise
3)         Doplnění počtu členů Rady obce
4)         Kontrola plnění usnesení zasedání ZO č. 18
5)         Rozbor hospodaření obce k 30.11.2005
6)         Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2006
7)         Provozování vodohospodářského majetku
8)         Majetkoprávní vztahy, prodeje a pronájmy
9)         Různé
10)       Diskuse
11)       Návrh a přijetí usnesení
12)       Závěr
 
  
   Před vlastním jednáním všichni přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého člena
Zastupitelstva obce pana Jana Koláře.
 
 
   Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing.Petr Diart. Určil zapisovatele
tajemníka OÚ pana Vladimíra Adama a ověřovatele zápisu pana  Jana Krlína a paní Marii
Samcovou. Vypracováním usnesení  pověřil paní Marii Kravarovou. Konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
Poté seznámil přítomné hosty a členy zastupitelstva obce s navrženým programem,který byl
schválen všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva obce (dále jen ZO).
 
Zastupitelstvo obce projednalo:
 
1)               Doplnění počtu členů Zastupitelstva obce  a složení slibu člena Zastupitelstva obce
                   -       zesnulý člen ZO pan Jan Kolář zastupoval volební stranu KSČM. Jako prvním
                           náhradníkem z této strany, dle výsledků voleb do ZO v roce 2002, byla
                           nominována paní Zdena Stodolová, která vzápětí složila do rukou starosty obce
                           slib člena ZO.
 
2)               Volba návrhové a volební komise
                   -       předsedající Ing. Petr Diart  seznámil přítomné s dalším průběhem zasedání
                           a to s volbou volební a návrhové komise a navrhl členům ZO tyto dvě  komise
                           sloučit v jednu komisi. O tomto návrhu dal hlasovat.
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
                                                          
                           Návrh na sloučení návrhové a volební komise byl schválen.
 
                           Do této sloučené návrhové a volební  komise byli  navrženi tito členové ZO:
 
                           předseda:                  Blanka  ŘEZÁČOVÁ
                           členové:                     Marie  KRAVAROVÁ
                                                               Jiří  SADIL
 
                           Výsledek hlasování:             všichni pro
 
                           Složení sloučené návrhové a volební komise bylo schváleno.
 
3)               Doplnění počtu členů Rady obce
                   -       volbu členů rady obce lze provést veřejným či tajným hlasováním. Předseda
                           sloučené návrhové a volební komise navrhl přítomným členům ZO provést
                           volbu formu veřejného hlasování a předsedající dá o tomto návrhu hlasovat.
 
                           Výsledek hlasování:               všichni pro
 
                           Forma volby veřejného  hlasování byla schválena.
 
                           Na  základě  dohody  volebních  stran  předložila  sloučená  návrhová  a  
                           volební  komise  k veřejnému hlasování kandidáta na jednoho člena Rady
                           obce a to pana Václava Máchu  (KSČM).
 
                           Předsedající ověřil, že navržený kandidát souhlasí se svou kandidaturou.
                           Navržený kandidát  pan Václav Mácha byl zvolen členem rady obce  
                           (neuvolněná  funkce).
 
                           Výsledek hlasování:               všichni pro
 
                   -       podle Nařízením vlády č. 697/2004, kterým se mění nařízení vlády 
                           č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
                           ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. schválilo odměnu“
                
                                 -   novému členu zastupitelstva obce paní Zdeně Stodolové takto:
 
                                     nejvyšší částka dle sloupce č 10 – 13 s připočtením   příplatku
                                     podle sloupce č. 14
 
                                -    novému členu rady obce panu Václavu Máchovi takto:
 
                                     nejvyšší částka dle sloupce č 10 – 13 s připočtením   příplatku
                                     podle sloupce č. 14
 
 
                           Odměna bude vyplácena s platností od 01.1.2006.
 
                            Výsledek hlasování:               všichni pro
 
4)               Kontrola plnění usnesení zasedání ZO č. 18
                   -        usnesení č. 82/05 odst. II písm. a) – podání žaloby na firmu
                            TESWAG – sdružení, Božejovice 47 probíhá
                   -        usnesení č. 86/05 odst. II písm. a) -  výměny okna  ve Skrýchově
                            u Opařan č.p. 50 bude provedena na jaře roku 2006
 
5)              Rozbor hospodaření obce k 30.11.2005
                  -        a vzalo na vědomí rozbor hospodaření obce - příjmy k uvedenému datu
                            byly naplněny ve výši 12.781.166,65 Kč, výdaje byly uskutečněny ve výši
                            12.644.510,89 Kč.
                  -         a vzalo na vědomí rozbor hospodaření FRB k 30.11.2005
                  -         a schválilo poskytnutí lesních pozemků p.č. 1173 o výměře 122340 m2,
                            p.č. 1174/1 o výměře 178933 ma p.č. 1175 o výměře 2605 m2 v obci a k.ú.
                            Opařany jako zástavy pro úvěr ve výši  1.600.000 Kč u KB Tábor
 
                            Výsledek hlasování:             zdržel se    p. Mrzena, Slaninová
                                                                      pro             ostatní přítomní členové ZO
 
6)              Schválení rozpočtového provizoria pro rok 2006
                  -         a schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2006
                       
                             a)   obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz
                                    obecního úřadu a obce, přičemž bude dbát na hospodárnost a
                                    efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
                             b)   přednostně poskytne příspěvek vlastní příspěvkové organizace
                             c)   bude hradit závazky vyplývající z již uzavřených smluv
                             d)   po schválení rozpočtu obce se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria
                                   stanou příjmy a výdaji rozpočtu obce
 
                             Výsledek hlasování:             všichni pro
 
7)              Provozování vodohospodářského majetku
                  -         a vzalo na vědomí výsledky provozování vodohospodářského majetku 
                            (ČOV a kanalizace v Opařanech) za rok 2005 a plán na rok 2006
 
8)              Majetkoprávní vztahy, prodeje a pronájmy
                  -         a schválilo prodej části pozemkové parcely č. 195/2 v obci Opařany,
                            k.ú. Oltyně., před domem č.p. 41v Oltyni paní Boženě Hodinkové, bytem
                            Švehlova 2571, 390 01 Tábor za cenu ve výši 50,00 Kč / 1 m2. Přesná
                            výměra bude známa až po vyhotovení GP. K prodejní ceně budou připočteny
                            náklady  za vyhotovení GP a za vyhotovení kupní smlouvy. Záměr obce s 
                            prodejem části uvedené nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce
                            OÚ Opařany  a na webových stránkách obce www.oparany.cz v době
                            od 03.11.2005 do 14.12.2005.
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        žádost manželů Josefa a Blanky Navrátilových, bytem Bezručova 1472,
                           251 01 Říčany u Prahy (vlastníci domu č.p. 25 v Podboří) ohledně možnosti
                           využívání studánky umístěné na prodávaném pozemku  (dílu  „d“ o výměře
                           197 m2  - dle GP č. 71-53/2005 ověřeného dne 23.5.2005 pod č.j. 77/2005
                           a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním
                           pracovištěm Tábor dne 7.6.2005 pod č.j. 947/05)  a schválilo zřízení věcného
                           břemene přístupu na uvedený pozemek a ruční odběr vody pro vlastníky domu
                           č.p. 25 v Podboří
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a schválilo prodej části pozemkové parcely  původního pozemkového katastru
                           č. 1340/1, v obci Opařany, k.ú. Podboří  - dílu  „d“ o výměře 197 m2  - dle GP
                           č. 71-53/2005 ověřeného dne 23.5.2005 pod č.j. 77/2005 a potvrzeného
                           Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor
                           dne 7.6.2005 pod č.j. 947/05 manželům Ladislavu a Zdeně Glotzovým, bytem
                           Podboří 46, 391 61 Opařany. Prodej bude uskutečněn   za cenu ve výši  50,00 Kč
                            za 1 m2, s  připočtením nákladů za vyhotovení kupní smlouvy. Záměr obce s 
                           prodejem části uvedené nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ
                           Opařany  a na webových stránkách obce www.oparany.cz v době od 03.11.2005
                           do 14.12.2005. K uvedenému pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu
                           a ručnímu odběru vody ze studánky pro vlastníky domu č.p. 25 v Podboří.
 
                            Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a schválilo prodej části pozemkové parcely  původního pozemkového katastru
                           č. 1340/1, v obci Opařany, k.ú. Podboří  - dílu „a“ o výměře 121 m2  - dle GP
                           č. 71-53/2005 ověřeného dne 23.5.2005 pod č.j. 77/2005 a potvrzeného
                           Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor
                           dne 7.6.2005 pod č.j. 947/05 vlastníkům objektu č.p. 27 v Podboří. Prodej bude
                           uskutečněn   za cenu ve výši  50,00 Kč / 1 m2, s  připočtením nákladů za
                           vyhotovení kupní smlouvy. Záměr obce s prodejem části uvedené nemovitosti
                           byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Opařany  a na webových stránkách
                           obce www.oparany.cz v době od 03.11.2005 do 14.12.2005.
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a schválilo prodej pozemkové parcely č. 1360/47 – zahrada o výměře 484 m2
                           v obci a k.ú. Opařany (dle GP č. 412-19/2005 ověřeného dne 7.6.2005 pod
                           č.j. 112/2005 a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
                           Katastrálním pracovištěm Tábor dne 21.6.2005 pod č.j. 857/05). Záměr obce
                           s prodejem části uvedené nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce
                           OÚ Opařany  a na webových stránkách obce www.oparany.cz v době od
                           03.11.2005 do 14.12.2005. Během doby zveřejnění záměru obce s prodejem
                           se nikdo  nepřihlásil, proto nabyvatelem může být kdokoliv, kdo projeví o jeho
                           koupi zájem. Prodej pak bude uskutečněn za kupní cenu včetně nákladů za
                           vyhotovení kupní smlouvy a vyhotovení předmětného GP.
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a schválilo návrh Rady obce na zveřejnění záměru obce s prodejem nebo
                           dlouhodobým pronájmem stavební parcely č. 37 s domem č.p. 32 v obci
                           a k.ú. Opařany s ohledem na další využití této nemovitosti pro podnikání
                           v oblasti veřejných služeb
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a vzalo na vědomí ústní nabídku pana Josefa Kratochvíla, bytem Opařany
                           č.p. 179 na odprodej vlastnických podílů (2/3) lesních pozemků p.č.1125/2
                           a 1125/3 v obci a k.ú. Opařany –  bude nadále jednáno o podmínkách
                           a kupní ceně.
 
9)              Různé
                  -        a schválilo paní Mgr. Annu Čermákovou, bytem 391 61 Opařany 244
                           přísedícím Okresního soudu v Táboře
 
                            Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a zamítlo žádost ZŠ Opařany o navýšení rozpočtu pro rok 2005 o
                            částku ve výši 76.000,- Kč (vodné, stočné, zemní plyn). K uvedené žádosti
                            bude přihlédnuto při tvorbě rozpočtu na rok 2006.
 
                            Výsledek hlasování:             proti           p. Kravarová
                                                                     pro             ostatní přítomní členové ZO
 
                  -        a vzalo na vědomí žádost  Římskokatolické farnosti Opařany o příspěvek
                           na rekonstrukci elektroinstalace kostela sv. Františka Xaverského v 
                           Opařanech – bude zahrnuto dle možností do rozpočtu obce na rok 2006
                  -        a vzalo na vědomí změny ve  správním řízení, které vstoupí v platnost
                           od 1.1.2006 v důsledku zákona č. 500/2004 Sb.
                  -        a vzalo na vědomí sdělení Odboru životního prostředí, zemědělství
                           a lesnictví KÚ – JČ Č. Budějovice, č.j. KÚJKCK 30405/2005/OZZL/Du
                           ze dne 5.12.2005 – Plán odpadového hospodářství  obce Opařany a obcí
                           Stádlec, Řepeč a Dobronice u Bechyně sdružených v systému nakládání
                           s odpady nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
                           vlivů na životní prostředí.
                  -        a vzalo na vědomí sběr komunálního odpadu – povinnost obce zajišťovat
                           sběrné nádoby – popelnice a to podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
                           o odpadech – nutno získat další potřebné informace
                  -        a schválilo žádost paní Jitky Krlínové, bytem Nové Dvory č.p..30,
                           391 61 Opařany ohledně poskytnutí půjčky z FRB ve výši 130.000,- Kč  na
                           rekonstrukci střechy v Nových Dvorech č.p. 30 (dle kódu  01 OZV č. 01/2000).  
                           Uvedená půjčka bude poskytnuta až v roce 2006 po doplnění potřebných
                           dokladů a po sepsání zástavní smlouvy na nemovitost.
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a vzalo na vědomí provedení odborné prohlídky nízkotlaké teplovodní kotelny
                           v budově OÚ Opařany (SEVA Příbram), včetně zjištěných závad a nedostatků,
                           které je nutné odstranit v průběhu roku 2006
                  -        a vzalo na vědomí návrh rozpočtu lesního hospodářství na rok 2006 – bude
                           zapracováno do rozpočtu obce na rok 2006
                  -        a vzalo na vědomí žádost SDH Nové Dvory o možnost rekonstrukce bývalé
                           prodejny č.p. 1 v Nových Dvorech na hasičskou zbrojnici. Do rozpočtu obce
                           na rok 2006 budou zahrnuty finanční prostředky na zhotovení projektové
                           dokumentace
                  -        a schválilo odpis nezaplacených pohledávek - místní poplatky:
                           
                           a)     stočné – občané - celkem 49.485,- Kč - splatnost do 31.12.2002 – 3 letá
                                    promlčecí  doba (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
                           b)     odpady –  občané - celkem  20.875,- Kč – splatnost do 31.12.2002 – 3 letá
                                    promlčecí doba (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
                           c)     odpady – občané - celkem 10.000,- Kč - splatných po 1.1.2004 – jedná
                                    se o občany, kteří jsou v obci přihlášeni pouze formálně, nikdy zde
                                    nebydleli a ani nebydlí, občané ve výkonu trestu a občané nezvěstní
                           d)     odpady – podnikatelé – 1.600,- Kč – ONE – RECYKLING, s.r.o., Moravany
                                    u Brna, provozovna Hodušín – splatnost do 31.3.2003 – firma zlikvidována
                                    v lednu 2003
                           e)     odpady – podnikatelé – 3,200 Kč – ALLES Opařany 84 -  poplatek splatný
                                    do 31.3.2004 – firma zlikvidována v červnu 2004, majitelka žije v SRN na
                                    neznámém místě
 
                           Výsledek hlasování:              všichni pro
 
                  -        a doporučilo Radě obce ukončit ještě v letošním roce nájemní smlouvu s 
                            firmou HOKOV, spol. s r.o., 391 61 Opařany 30
 
                          
 
 
10)             Diskuse
                   -         Ing. Diart
                             a)     od příštího roku zahájit práce na zkompletování věcných břemen na
                                      majetku obce
                             b)     pojmenování ulic v Opařanech nelze prakticky provést, neboť v okamžiku
                                      schválení ZO by měli všechny fyzické i právnické osoby neplatné  doklady
                             c)      SDH JPO III Opařany – potřeba rozšíření zázemí, zřízení řádné hasičské
                                      zbrojnice
                             d)     doporučil zvýšit dotaci na úhradu elektrické energie v prodejnách v Olší,
                                      Podboří a Skrýchově u Opařan
 
                   -        p. Slaninová
                             a)     možnost zateplení stropní konstrukce v klubovně SDH v Olší – nutno podat
                                      písemný návrh s propočtem nákladů – bude zařazeno do rozpočtu obce
                                      na rok 2006
 
 
11)             Návrh usnesení přednesla paní Marie Kravarová a ten byl schválen všemi hlasy  
                   přítomných členů Zastupitelstva obce Opařany.
 
 
 
Závěrem starosta obce  poděkoval všem zastupitelům za pozornost a soustředěnou práci
a všem popřál příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků.
 
 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í

 
z veřejného  zasedání   Zastupitelstva    obce  Opařany   č.  19  konaného  ve  středu    
14. prosince  2005   od   18,00   hodin   v zasedací   místnosti   Obecního  úřadu  Opařany.
 
 
Usnesení č. 87/05              k bodu            Doplnění počtu členů Zastupitelstva obce 
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              doplnění počtu členů zastupitelstva obce o paní Zdeňku Stodolovou, která složila
                  do rukou starosty Ing. Petra Diarta zákonem předepsaný slib.
 
 
Usnesení č. 88/05              k bodu             Volba návrhové a volební komise
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              sloučenou volební a návrhovou komisi ve složení
                  předseda:                  Blanka  ŘEZÁČOVÁ
                  členové:                     Marie  KRAVAROVÁ
                                                      Jiří  SADIL
 
b)              provedení volby člena Rady obce formu veřejného hlasování
 
 
Usnesení č. 89/05              k bodu             Doplnění počtu členů Rady obce
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              pana Václava Máchu členem Rady obce Opařany (neuvolněná funkce)
b)              poskytnutí odměn podle  Nařízením vlády č. 697/2004, kterým se mění
                 nařízení vlády  č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
                 zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. následovně
 
                 -   novému členu zastupitelstva obce paní Zdeně Stodolové takto:
                      nejvyšší částka dle sloupce č 10 – 13 s připočtením   příplatku
                      podle sloupce č. 14
 
                 -   novému členu rady obce panu Václavu Máchovi takto:
                      nejvyšší částka dle sloupce č 10 – 13 s připočtením   příplatku
                      podle sloupce č. 14
 
                      Odměna bude vyplácena s platností od 01.1.2006.
 
 
Usnesení č. 90/05              k bodu             Rozbor hospodaření obce k 30.11.2005
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              poskytnutí lesních pozemků p.č. 1173 o výměře 122340 m2 ,p.č. 1174/1
                 o výměře 178933 m2 a p.č. 1175 o výměře 2605 m2 v obci a k.ú. Opařany
                 jako zástavy pro úvěr ve výši  1.600.000 Kč u KB Tábor
 
II.   Pověřuje
 
a)              starostu obce k podpisu zástavní a úvěrové smlouvy u KB Tábor
 
 
III   Bere na vědomí
 
a)              hospodaření obce k 30.11.2005
b)              hospodaření FRB k 30.11.2005
 
 
Usnesení č. 91/05              k bodu             Schváleno rozpočtového provizoria pro rok 2006
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              rozpočtové provizorium pro rok 2006
                 -  obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu
                    a  obce, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových 
                    prostředků,
                 -  přednostně poskytne příspěvek vlastní příspěvkové organizace
                 -  bude hradit závazky vyplývající z již uzavřených smluv
                -  po schválení rozpočtu obce se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stanou  
                    příjmy a výdaji rozpočtu obce
 
 
 
Usnesení č. 92/05              k bodu             Provozování vodohospodářského majetku
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
 
I.    Bere na vědomí
 
a)              výsledky provozování vodohospodářského majetku (ČOV a kanalizace Opařany)
                  za rok 2005 a plán na rok 2006
 
 
Usnesení č. 93/05              k bodu             Majetkoprávní vztahy, prodeje a pronájmy
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              prodej části pozemkové parcely č. 195/2 v obci Opařany, k.ú. Oltyně., před domem
                  č.p. 41v Oltyni paní Boženě Hodinkové, bytem Švehlova 2571, 390 01 Tábor za
                  cenu ve výši 50,00 Kč / 1 m2. Přesná výměra bude známa až po vyhotovení GP.
                  K prodejní ceně budou připočteny náklady  za vyhotovení GP a za vyhotovení
                  kupní smlouvy. Záměr obce s prodejem části uvedené nemovitosti byl řádně
                  zveřejněn na úřední desce OÚ Opařany  a na webových stránkách obce
                  www.oparany.cz v době od 03.11.2005 do 14.12.2005.
b)              prodej části pozemkové parcely  původního pozemkového katastru č. 1340/1,
                  v obci Opařany, k.ú. Podboří  - dílu  „d“ o výměře 197 m2  - dle GP č. 71-53/2005
                  ověřeného dne 23.5.2005 pod č.j. 77/2005 a potvrzeného Katastrálním úřadem
                  pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor dne 7.6.2005 pod č.j. 947/05
                  manželům Ladislavu a Zdeně Glotzovým, bytem Podboří 46, 391 61 Opařany.
                  Prodej bude uskutečněn   za cenu ve výši  50,00 Kč / 1 m2, s  připočtením nákladů
                  za vyhotovení kupní smlouvy. Záměr obce s prodejem části uvedené nemovitosti
                  byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Opařany  a na webových stránkách obce
                  www.oparany.cz v době od 03.11.2005 do 14.12.2005. K uvedenému pozemku
                  bude zřízeno věcné břemeno přístupu a ručnímu odběru vody ze studánky pro
                  vlastníky domu č.p. 25 v Podboří.
c)              prodej části pozemkové parcely  původního pozemkového katastru č. 1340/1,
                  v obci Opařany, k.ú. Podboří  - dílu „a“ o výměře 121 m2  - dle GP č. 71-53/2005
                  ověřeného dne 23.5.2005 pod č.j. 77/2005 a potvrzeného Katastrálním úřadem
                  pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Tábor dne 7.6.2005 pod č.j. 947/05
                  vlastníkům objektu č.p. 27 v Podboří. Prodej bude uskutečněn   za cenu ve výši 
                  50,00 Kč / 1 m2, s  připočtením nákladů za vyhotovení kupní smlouvy. Záměr obce
                  s prodejem části uvedené nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ
                  Opařany  a na webových stránkách obce www.oparany.cz v době od 03.11.2005
                  do 14.12.2005.
d)               prodej pozemkové parcely č. 1360/47 – zahrada o výměře 484 m2 v obci a k.ú.
                  Opařany (dle GP č. 412-19/2005 ověřeného dne 7.6.2005 pod č.j. 112/2005 a
                  potvrzeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
                  Tábor dne 21.6.2005 pod č.j. 857/05). Záměr obce s prodejem části uvedené
                  nemovitosti byl řádně zveřejněn na úřední desce OÚ Opařany  a na webových
                  stránkách obce www.oparany.cz v době od 03.11.2005 do 14.12.2005. Během
                  doby zveřejnění záměru obce s prodejem se nikdo  nepřihlásil, proto
                  nabyvatelem může být kdokoliv, kdo projeví o jeho koupi zájem. Prodej pak bude
                  uskutečněn za kupní cenu včetně nákladů za vyhotovení kupní smlouvy a
                  vyhotovení předmětného GP.
e)              zveřejnit záměr obce s prodejem nebo dlouhodobým pronájmem stavební
                  parcely č. 37 s domem č.p. 32 v obci a k.ú. Opařany s ohledem na další využití
                  této nemovitosti pro podnikání v oblasti veřejných služeb.
 
II.    Bere na vědomí
 
a)              odkoupení vlastnických podílů  (2/3) lesních pozemků p.č.1125/2 a 1125/3 v obci
                  a k.ú. Opařany od pana Josefa Kratochvíla, bytem Opařany 179 – o návrhu bude
                  jednáno po dodání dalších informací (výše odhadní ceny)
 
 
Usnesení č. 94/05              k bodu             Různé
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I.    Schvaluje
 
a)              paní Mgr. Annu Čermákovou, bytem 391 61 Opařany 244 přísedícím Okresního
                  soudu v Táboře
b)              žádost paní Jitky Krlínové, bytem Nové Dvory 30, 391 61 Opařany ohledně poskytnutí
                  půjčky z FRB ve výši 130.000,- Kč  na rekonstrukci střechy v Nových Dvorech č.p. 30
                  (dle kódu  01 OZV č. 01/2000).  Půjčka bude poskytnuta až v roce 2006 po doplnění
                  potřebných dokladů a po sepsání zástavní smlouvy na nemovitost
c)               odpis nezaplacených pohledávek - místní poplatky:
                  -        stočné – občané - celkem 49.485,- Kč - splatnost do 31.12.2002 – 3 letá  
                           promlčecí  doba (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
                  -        odpady –  občané - celkem  20.875,- Kč – splatnost do 31.12.2002 – 3 letá
                           promlčecí doba (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích)
                  -        odpady – občané - celkem 10.000,- Kč - splatných po 1.1.2004 – jedná se o
                           občany, kteří jsou v obci přihlášeni pouze formálně, nikdy zde nebydleli a ani
                           nebydlí, občané ve výkonu trestu a občané nezvěstní
                  -        odpady – podnikatelé – 1.600,- Kč – ONE – RECYKLING, s.r.o., Moravany u
                           Brna, provozovna Hodušín – splatnost do 31.3.2003 – firma zlikvidována v 
                           lednu 2003
                  -        odpady – podnikatelé – 3,200 Kč – ALLES Opařany 84 -  poplatek splatný
                           do 31.3.2004 – firma zlikvidována  červnu 2004, majitelka žije v SRN na
                           neznámém místě
 
d)              zvýšení dotace na úhradu elektrické energie pro prodejny v Olší, Skrýchově u Opařan
                  a Podboří až do výše 90 %.
 
II.    Zamítá
 
a)              žádost ZŠ Opařany o navýšení rozpočtu pro rok 2005 o částku ve výši 76.000,- Kč
                  (vodné, stočné, zemní plyn) – požadavek bude zohledněn při projednávání rozpočtu
                  obce na rok 2006
 
III.   Bere na vědomí
 
a)              provedení odborné prohlídky nízkotlaké teplovodní kotelny v budově OÚ Opařany,
                  včetně zjištěných závad a nedostatků, které je nutné odstranit v průběhu roku 2006
b)              sdělení Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ – JČ Č. Budějovice, č.j.
                  KÚJKCK 30405/2005/OZZL/Du ze dne 5.12.2005 – Plán odpadového hospodářství 
                  obce Opařany a obcí Stádlec, Řepeč a Dobronice u Bechyně sdružených v systému
                  nakládání s odpady nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
                  vlivů na životní prostředí.
c)               předložený návrh rozpočtu lesního hospodářství na rok 2006 – bude zapracováno
                  do rozpočtu obce na rok 2006
d)              povinnost obce zajišťovat sběrné nádoby – popelnice a to podle § 17 odst. 2 zákona
                  č. 185/2001 Sb. , o odpadech
e)               změny ve  správním řízení, které vstoupí v platnost od 1.1.2006 v důsledku zákona
                  č. 500/2004 Sb.
f)                žádost Římskokatolické farnosti Opařany o příspěvek na rekonstrukci
                  elektroinstalace kostela sv. Františka Xaverského v Opařanech – bude zahrnuto
                  do rozpočtu roku 2006
g)              žádost SDH Nové Dvory o možnost rekonstrukce bývalé prodejny č.p. 1 v Nových
                  Dvorech na hasičskou zbrojnici.
 
IV.    Doporučuje Radě obce
 
a)              ukončit ještě v   letošním roce nájemní smlouvu s firmou HOKOV, spol. s r.o.,      
                 391 61 Opařany 30
 
 Jednání ukončeno ve 21,05 hodin

 

 
Zapsal :  Vladimír ADAM                                        Ověřovatelé: Jan  KRLÍN
                                                                                              Marie  SAMCOVÁ                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                          
Ing. Petr  DIART
starosta  obce
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce  dne:           16. prosince 2005
 
Sejmuto z úřední desky dne:                30. prosince 2005