Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

Zápisč. 32

usnesení č. 25/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č. 32  konaného  ve středu  08. září 2004  od  18,00  hodin 

v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 25/04               

Rada obce po projednání

I.   Jmenuje

a)            pana Jiřího Kravara, bytem 391 61 Opařany č.p. 292, ředitelem

            Základní školy Opařany , okres Tábor s nástupem do funkce

            dnem 07. října 2004

II.  Schvaluje

a)            navržený platový výměr řediteli ZŠ Opařany

b)            pronájem provozovny kadeřnictví v budově OÚ Opařany 30  paní 

           Aleně Málkové, 391 61 Opařany 5

c)            pronájem veřejného prostranství  panu Václavu Navrátilovi, bytem

           České Vrbné 1984, 370 11 České Budějovice pro umístění atrakcí

           při konání poutě v roce 2005

Jednání ukončeno v 19,30 hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  KRLÍN Jan

                                                                                                    KOLÁŘ  Jan

                                                             Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:           13. září  2004

 

Sejmuto:             30. září 2004