Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 6

usnesení č. 5/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  6  konaného  ve středu   12. března  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 5/03                

                                                                                                                                   

Rada obce po projednání

 

I.    Stanoví

 

a)       termín konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opařany na středu 26. března 2003 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany

 

 

II.    Zrušuje

a)       usnesení rady obce č. 2/03 odst. IV. písm. a) ze dne 15.01.2003, kterým byla jmenována Komise pro projednávání přestupků Rady obce Opařany.

 

 

III.   Ukládá starostovi obce

 

a)       neprodleně zřídit a jmenovat (podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) Komisi pro projednávání přestupků obce Opařany, jako zvláštní orgán obce

b)       předložit na jednání ZO dne 26.3.2003  podrobnou zprávu o prozatímních jednáních ohledně výstavby nové ČOV Opařany a dále  z každého jednání pořizovat písemný zápis

 

 

IV.  Schvaluje

 

a)       dohodu o přičlenění honebních pozemků (pozemků v majetku obce Opařany v k.ú. Olší u Opařan, Nové Dvory u Opařan a Skrýchov u Opařan) mezi Honebním společenstvím HÁJEK Nové Dvory a obcí Opařany za úplatu ve výši 10,-Kč / 1 ha přičleněných pozemků.

 

 

V.   Zamítá

 

a)       žádost zástupců Panství Bechyně,a.s. ohledně zařazení pozemků p.č. 1134/96, 1135, 1136/2, 1137, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142 a 1595 v obci a k.ú. Opařany do honitby „Opařany“ – Panství Bechyně, neboť uvedené pozemky se nacházejí v těsné blízkosti zástavby obce Opařany 

 

 

VI.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)       žádost manželů Josefa a Blanky Navrátilových, bytem Bezručova 1472, 251 01 Říčany ohledně odkoupení části pozemkové parcely KN č. 1071/2 a PK č. 1072 v obci Opařany, k.ú. Podboří o celkové výměře cca 300 m2 za účelem zřízení zahrádky u domu č.p. 25 v Podboří, s doporučením tento prodej realizovat.

b)       návrh na  zrušení pracovní smlouvy s pracovníkem obce zařazeným jako obsluha ČOV Opařany ke dni 1.4.2003 z důvodu havárie ČOV Opařany a její nefunkčnosti

 

 

 

VII. Bere na vědomí

a)       šetření ČIŽP OI České Budějovice – kácení dřevin podél vodoteče  Oltyňského potoka v Olší

 

 

 

 

 

ÚKOL

TERMÍN

ZODPOVÍDÁ

5/03 – III – a)

17. března 2003

starosta obce

5/03 – III – b)

26. března 2003

starosta obce

 

 

 

 

 

               
 

             Ing.  DIART  Petr                                                          JELÍNEK  Petr

                    starosta obce                                                          místostarosta  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :    14. března 2003

 

 

Sejmuto:         31.března 2003