Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 59

usnesení č. 48/06

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 58  konaného  ve středu  08. března  2006  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 48/06             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Revokuje
 
a)     usnesení Rady obce č. 47/06 odst. II písm. b) ze dne 8.3.2006, kterým ruší termín konání
         Zastupitelstva obce (29.3.2006).
 
 
II.   Stanoví
 
a)     nový termín konání Zastupitelstva obce Opařany na středu 19. dubna 2006  od 18,00 hodin
         v zasedací místnosti OÚ Opařany,
b)     lhůtu splatnosti a výši úroků půjčky z FRB paní Jitce Krlínové, bytem Nové Dvory 30
         (schváleno usnesením ZO č. 94/05 odst. I písm. b) ze dne  14.12.2005 a dále
         projednáváno na jednání RO č. 56 dne 8. února 2006). Půjčka ve výši 100.000,- Kč bude
         splácena po dobu 3 let s úrokem ve výši 3%.
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,15  hodin.
 
 
 
Zapsal :  Vladimír ADAM                                            Ověřovatelé :  Jan  KRLÍN
                                                                                               Václav  MÁCHA
                                                   
 
 
 
  
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
Vyvěšeno:        23. března 2006
 
Sejmuto: