Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 58

usnesení č. 47/06

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 58  konaného  ve středu  08. března  2006  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 47/06             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     vnitřní předpisy a směrnice Obce Opařany
         -     traumatologický plán obce Opařany
         -     analýza rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců obecního úřadu
         -     směrnice pro výchovu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
         -     organizační směrnici č. 02/06 - provozní předpis pro obsluhu řetězových pil
         -     organizační směrnici č. 03/06 – provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu
               a údržbu křovinořezů a sekaček
 
 
II.   Stanoví
 
a)     výši odměny  pro sčítací komise při sčítání drůbeže v malochovech v případě zjištění ohniska
         nákazy aviární influenzy (ptačí chřipky) – 20,- Kč / 1 osobu / 1 objekt,
b)     termín konání Zastupitelstva obce Opařany na středu 29. března 2006  od 18,00 hodin
         v zasedací místnosti OÚ Opařany
 
 
III.   Navrhuje zastupitelstvu obce
 
a)     odkoupit od pana Jaroslava Stejskala, bytem Skrýchov u Opařan č.p. 17 část
         pozemkové parcely č. 19/1 v obci Opařany.k,ú, Skrýchov u Opařan, která v současné době
         slouží jako příjezdová komunikace k č.p. 46 ve Skrýchově u Opařan.
 
Jednání ukončeno v 19,10  hodin.
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal :  Vladimír ADAM                                            Ověřovatelé :  Ladislav  BRŮŽEK
                                                                                                    Petr  JELÍNEK
                                                    
 
 
 
  
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:        09. března 2006
 
Sejmuto: