Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 54

usnesení č. 44/06

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 54  konaného  ve středu  11. ledna  2006  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 44/06             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Zamítá
 
a)     žádost pana Hurtíka, bytem Skrýchov u Opařan č.p. 50 o možnost pronajmutí jeho bytu třetí
         osobě,
b)     žádost pana Ing. Jaroslava Šneka, bytem Opařany č.p. 33 o snížení fakturované částky za
         odevzdání odpadu do Sběrného dvora Obce Opařany za období od 1.1.2004 do 14.6.2004
         z jeho podnikatelské činnosti (Restaurace Na Staré poště).
 
 
 
 
 
 
 
Jednání ukončeno v 19,30  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  Ladislav BRŮŽEK
                                                                                                         Petr  JELÍNEK
                                                   
 
 
 
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:        12. ledna 2006
 
Sejmuto:          27. ledna 2006