Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 53

usnesení č. 43/05

 
U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 53  konaného  ve středu  28. prosince  2005  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 43/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     rozpočtové změny č. 3
b)     ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.4.2003 s firmou HOKOV, spol. s r.o., IČ 62509039 se
         sídlem 391 61 Opařany č.p. 30 na nebytové prostory v č.p. 30 v Opařanech a na pronajaté
         manipulační plochy v areálu OÚ Opařany a zároveň i ukončení nájemní smlouvy s firmou
         HOKOV – BOHEMIA, spol. s r.o., IČ 25153145, se sídlem 391 61 Opařany č.p. 30 na
         prodejní sklad plynu umístěného v areálu OÚ Opařany, na pronajaté manipulační ploše
         firmy HOKOV.
c)      poskytnutí věcného daru do výše 2.000,- Kč účetní oÚ Opařany paní Jarmile Kaspříkové
         za  obdržení Zlaté plakety Dr. Janského  za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
 
 
 
Jednání ukončeno ve 22,45  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  MÁCHA  Václav
                                                                                                     KRLÍN  Jan
                                                   
 
 
 
                                              
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
 
 
Vyvěšeno:        30. prosince 2005
 
Sejmuto:          16. ledna 2006