Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 51

usnesení č. 41/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 51  konaného  ve středu  16. listopadu  2005 
od  18,00  hodin  v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 41/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     vyplacení roční odměny řediteli ZŠ Opařany panu Jiřímu Kravarovi  ve výši 50%
         maximální možné částky.
b)     podat na KÚ-JČ Č.Budějovice žádost o stanovisko k plánované akci „Dostavba
         kanalizačního systému a intenzifikaci ČOV   Opařany – místní části Oltyně“, včetně 
         žádosti o zařazení do programu MZe č. 329 040.
 
 
II.  Stanoví
 
a)     termín společného jednání RO a FV ZO na středu 30.11.2005 od 18,00 hodin
         v zasedací místnosti OÚ Opařany.
 
III. Postupuje Zastupitelstvu obce
 
a)     žádost Okresního soudu v Táboře o zvolení přísedícího Okresního soudu.
b)     podklady pro zahájení přípravných prací na „Dostavbě kanalizačního systému
        a intenzifikaci ČOV Opařany – místní části Oltyně“ v rámci programu MZe č. 329 040.
 
 
Jednání ukončeno ve 19,40  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     KOLÁŘ  Jan
                                                   
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
Vyvěšeno:        21. listopadu 2005
 
Sejmuto:         08. prosince 2005