Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 50

usnesení č. 40/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 50  konaného  ve středu  02. listopadu  2005  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 40/05             
                                                                                                                                   
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     žádost paní Pavlíny Glotzové, bytem Opařany 231 o možnost postavení zahradní chatky na
        části pozemkové parcely č. 1144/23 v obci a k.ú. Opařany, kterou má pronajatou jako
        zahrádku  a to za podmínky, že uvedená chatka nepřesáhne 16 m2, nebude pevně
        spojena se zemí a nebude napojena na žádné sítě (el.proud, vody, kanalizace).
 
II.  Stanoví
 
a)     termín setkání důchodců na sobotu 10. prosince od 14,00 hodin v KD Kovárna v Nových
        Dvorech.
b)     termín konání Zastupitelstva obce Opařany, které se bude konat ve středu 14.12.2005 od
        18,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany.
 
III. Postupuje Zastupitelstvu obce
 
a)     žádost  manželů Josefa a Blanky Navrátilových, Bezručova 1472, 251 01 Říčany u Prahy
         (Podboří 25) ohledně užívání studny na části pozemkové parcely původního pozemkového
         katastru (PK) č. 1340/1 v obci Opařany, k.ú. Podboří, na kterou byl usnesením ZO č. 85/05
        odst. I písm. d) ze dne 19.10.2005  schválen zveřejnit záměr obce s prodejem.
 
 
Jednání ukončeno ve 19,30  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  BRŮŽEK  Ladislav
                                                                                                     KRLÍN  Jan
                                                   
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
Vyvěšeno:        03. listopadu 2005
 
Sejmuto:          21. listopadu 2005