Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 5

usnesení č. 4/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  5  konaného  ve středu   26. února  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 4/03                

Rada obce po projednání

 

I.    Schvaluje

a)       provedení preventivní prohlídky a pasportizace bytu v KD Skrýchov u Opařan č.p. 22 

    

 

 

II.   Postupuje zastupitelstvu obce

a)       žádost organizace JUNÁK – přístav „TŘINÁCTKA“ Opařany o uzavření oficiální smlouvy na pronájem bývalé klubovny  SSM u Kášovky na dobu min. 20 let

 

 

III.  Bere na vědomí

a)       sdělení Ministerstva vnitra ČR, odboru po místní správu o zřízení oddělení právního dozoru a metodiky Písek, kontaktní místo Tábor

 

 

 

ÚKOL

TERMÍN

ZODPOVÍDÁ

4/03 – I – b)

do 31.3.2003

starosta obce

 

 

 

 

 

               
 

              Ing.  DIART  Petr                                                          JELÍNEK  Petr

                    starosta obce                                                          místostarosta  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :    28.02.2003

 

 

Sejmuto:             12.3.2003