Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 47

usnesení č. 38/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 47  konaného  ve středu  07. září 2005  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 38/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)     uzavřít smlouvu se společností REMA 1000 IK, a.s., Dukelská brána 7, 796 01 Prostějovo
         využití sběrného místa pro účely   zpětného odběru elektrozařízení.
b)     firmu Václava Navrátila, České Vrbné 1984, 370 11 Č.Budějovice pro pořádání poutě
         v Opařanech v roce 2006.
c)      prezentaci obce Opařany  v publikaci Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku – Táborsko,
         která vyjde v dubnu 2006 (nakladatelství Soukup & David, spol. s r.o.)
 
II.  Bere na vědomí
 
a)     znění dopisu č.j. 369/05 ze dne 03.9.2005, od pana Jiřího Kodada, bytem Opařany 191
 
 
III. Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)     žádost  manželů Libora a Lenky Černých, bytem Olší 33 o poskytnutí půjčky z FRB
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,15  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                      BRŮŽEK  Ladislav
                                                   
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
Vyvěšeno:        12. září 2005
 
Sejmuto:          27. září 2005