Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 45

usnesení č. 36/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 45  konaného  ve středu  15. června 2005  od  19,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 36/05             
 
Rada obce po projednání
 
I.   Stanoví
 
a)     termín konání Zastupitelstva obce Opařany na středu 29. června 2005 od 19,00 hodin v
        zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
II.   Schvaluje
 
a)      požadavek ZŠ  Opařany ohledně čerpání finančních prostředků určených v rozpočtu obce
          na opravy a rekonstrukce v kapitole školství – rekonstrukce WC v tělocvičně ZŠ
b)      žádost ČESKÉHO  TELECOMU, a.s. - změnu pronájmu na dobu určitou – 10 let s pětiletou
         opcí. RO za podmínky zvýšeného nájmu za ceny obvyklé.
c)      uzavřít smlouvu o odběru odpadů za účelem dalšího nakládání s odpady s firmou SNAHA,
          kožedělné družstvo Jihlava.
d)      rozpuštění částky z poplatků za hrací automaty v kapitole 3419 tělovýchovná činnost
 
III.   Vyhlašuje
 
a)     soutěž ve sběru PET lahví pro školní rok 2005 – 2006.
 
IV.   Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)     žádost Radka a Jany Heroutových, bytem Skrýchov u Opařan č.p. 21 ohledně koupě
         pozemkové parcely KN č.165/8 o výměře 12 m2, která se nachází mezi jejich oplocením a
         silnicí II. třídy.
 
Jednání ukončeno ve 21,00  hodin.
 
Zapsal :  Vladimír Adam                                             Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     KOLÁŘ Jan
                                                   
                                              
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
Vyvěšeno:        16. června 2005                              
 
Sejmuto:          01.července 2005