Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 42

usnesení č. 34/05

U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 42  konaného  ve středu  04. května 2005  od  19,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 34/05             
Rada obce po projednání
 
 
I.   Schvaluje
 
a)     uzavřít  smlouvu o  dílo  s  firmou  ECO trend,  spol. s r.o., Štětkova 18,  140 68 Praha 4,  
         k provedení „Plánu odpadového hospodářství obce Opařany“
 
II.  Jmenuje
 
a)     Řídící výbor POH (Plánu odpadového hospodářství) ve složení:
         -           Ing. Petr Diart                      -           starosta obce
         -           Vladimír Adam                     -           tajemník OÚ
         -           Eva Jiránková                       -           odpadový hospodář obce Opařany
         -           Marie Kravarová                   -           zástupce ZŠ Opařany
         -           Bc. Marek Záveský                -           ECO trend Praha
 
III. Pověřuje
 
a)     starostu obce Ing. Petra Diarta k podpisu smlouvy o dílo k provedení
         „Plánu odpadového hospodářství obce Opařany“, dle odst. I. písm. a)
 
Jednání ukončeno ve 21,00  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                     KOLÁŘ  Jan
                                                    
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
Vyvěšeno:        10.května 2005
 
Sejmuto:          25. května 2005