Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 41

usnesení č. 33/05

                                                                    U  S  N  E  S  E  N  Í
 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 41  konaného  ve středu  20. dubna 2005  od  19,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 33/05             
                                                                                                                                   
Rada obce po projednání
 
 
I.   Ruší
 
a)     usnesení RO č. 31/05 odst. I písm. b) ze dne 23.02.2005, ohledně přidělení bytu č. 3 (1+KK)
         ve skrýchově u Opařan č.p. 50.
 
 
II.  Schvaluje
 
a)     přidělení bytu č. 3 (1+KK) ve skrýchově u Opařan č.p. 50. paní  Marii Marvanové, bytem
         Podboří 56.
 
 
III. Bere na vědomí
 
a)     sdělení  Odborného lesního hospodáře pana Vlastimila Nováka ohledně škody zvěře a krmení
         zvěře, které bylo zasláno Mysliveckému sdružení Opařany,
b)     sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
         č.j. KUJKC 6273/2005 OSMT ze dne 17.3.2005 ohledně překročení závazného ukazatele limit
         počtu zaměstnanců za rok 2004.
 
 
IV. Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)     doplnění nabídky vlastníků  pozemkové parcely PK č. 731/9 o výměře 8697 m2 v obci a k.ú.
         Opařany (projednáváno na ZO č. 16 dne 30.3.2005).
 
 
V.  Pověřuje
 
a)     tajemníka OÚ pana Vladimíra Adama sehnat vhodnou firmu a zadat zpracování
         „Plánu odpadového hospodářství obce Opařany“.
 
 
 
Jednání ukončeno ve 20,40  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  BRŮŽEK  Ladislav
                                                                                                    KRLÍN  Jan
                                                   
 
 
 
 
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
 
Vyvěšeno:        25.4.2005
 
Sejmuto:          10.5.2005