Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 35

usnesení č. 28/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 
z jednání  Rady obce  Opařany   č. 35  konaného  ve středu  15. prosince 2004  od  18,00  hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.
 
Usnesení č. 28/04               
 
Rada obce po projednání
 
I.   Schvaluje
 
a)            uzavření nové nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce, které
                obhospodařuje ZD Opařany.
 
II.   Pověřuje starostu obce
 
a)            k podpisu nájemní smlouvy dle odstavce I písm. a)
 
 
III.   Postupuje zastupitelstvu obce
 
a)            žádost pana Ing. Břetislava Mrzeny, bytem Opařany 10 ohledně možné výměny
               pozemků v k.ú. Opařany
 
 
Jednání ukončeno ve 21,55  hodin.
 
Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  JELÍNEK  Petr
                                                                                                    KOLÁŘ  Jan
                                                   
                                                                
                                             
Ing. Petr DIART
starosta  obce
 
 
 
Vyvěšeno:           16.12.2004
 
Sejmuto:             31.12.2004