Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

Zápis č. 34

usnesení č. 27/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č. 34  konaného  ve středu  03. listopadu 2004  od  18,00  hodin  v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.

 

Usnesení č. 27/04               

                                                                                                                                   

Rada obce po projednání

 

I.   Schvaluje

a)            s účinností od 1.11.2004  pracovní dobu v MŠ Opařany  od 6,15 do 16,00 hodin.

 

                 

II.  Bere na vědomí

a)            rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru  územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení územního plánu a stavebního řádu, č.j. KUJCK/25292/2004/OUPI/Si ze dne 29.10.2004 ohledně odvolání pana Jiřího Hanzálka,bytem Mírová č.p. 2241, 390 02 Tábor a paní Libuše Hanzálkové, bytem Zárybničná Lhota č.p. 93, 390 04 Tábor – Měšice, proti rothodnutí Městského úřadu v Táboře, stavebního úřadu ze dne 20.7.2004, č.j. SÚ 1848/04-KP, kterým bylo ve sloučeném územním a stavebním řízení vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu Přístavba skautské klubovny, Opařany, na pozemku parc.č. 1158/10 v k.ú. Opařany. Uvedené rozhodnutí se MěÚ v Táboře, stavebního úřadu č.j. 1848/04-KP ze dne 20.7.2004 se ruší a věc se vrací k novému projednání a rozhodnutí prvoinstančnímu správnímu orgánu.

 

Jednání ukončeno ve 20,15  hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :  KRLÍN  Jan

                                                                                                    KOLÁŘ  Jan

                                                    

                                                                

                                             

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

Vyvěšeno:           04.11.2004

 

Sejmuto:             22.11.2004