Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

Zápis č. 33

usnesení č. 26/04

                                                                  U  S  N  E  S  E  N  Í

z jednání  Rady obce  Opařany   č. 33  konaného  ve středu  20. října 2004  od  18,00  hodin 

v kanceláři starosty Obce Opařany.

 

Usnesení č. 26/04               

Rada obce po projednání

I.   Stanoví

a)            termín setkání důchodců Obce Opařany -  sobota 4. prosince 2004 od 14,00 hodin

            v KD Skrýchov u Opařan č.p. 22.

b)            konečný termín k vyklizení domu č.p. 32  v Opařanech k 31.12.2004.

c)            prodej č.p. 64 v Podboří – do konce roku 2004 musí zájemce prokázat finanční

           způsobilost ke koupi tohoto objektu s přilehlými pozemky.

II.  Schvaluje

a)            žádost pana Petra Doubka, bytem Skrýchov u Opařan č.p. 12 o umístění

            reklamy jeho provozovny na autobusovou čekárnu na rozcestí v Olší. Stávající

            čekárna bude obložena dřevem, bude zhotovena nová konstrukce krovu s 

            taškovou krytinou.

b)            proplacení částky ve výši 742,- Kč Římskokatolické farnosti Opařany za nákup

            lepidla pro položení dlažby ve farní knihovně v Opařanech.

c)            provést opravu pumpy na studni u domu č.p. 52 v Opařanech.

d)            zhotovení samostatného přístřešku na hořlavé kapaliny ve Sběrném dvoře

            obce Opařany.

e)            odstranění nevyhovující plakátovací plochy na autobusové zastávce v Opařanech.

III.  Přiděluje

a)            paní Ivetě Mikšátkové, bytem Emy Destinové 1071, 399 01 Milevsko, byt velikosti

           2 + 1 ve Skrýchově u Opařan č.p. 50 (dříve č.p. 18).

IV. Zamítá

a)            žádost pana Petra Kvasničky, bytem Opařany 70, ohledně možnosti

            zrušení zástavní práva k poskytnuté půjčce od obce Opařany.

b)            žádost MŠ Opařany o zkrácení pracovní doby ve školce o 15 minut 

            z důvodu nedodržení služebního postupu – nebylo doloženo vyjádření

            vedení ZŠ Opařany. 

c)            žádost ČSŽ Opařany  o poskytnutí příspěvku na činnost organizace pro

            rok 2004 – pro letošní rok jsou veškeré příspěvky rozdělena a uzavřeny.

V.  Bere na vědomí

a)           sdělení paní Alice Svobodové, bytem  Berlínská 2756, 390 05 Tábor,

           stávajícího nájemce domu č.p. 1 a 20 v Nových Dvorech, ohledně

           ukončení pronájmu těchto objektů k 31.10.2004.

b)           odpověď náměstka ministra Ministerstva zemědělství ČR Ing. Karla Macha 

           ohledně čerpání dotace na stavbu ČOV Opařany.

VI. Postupuje zastupitelstvu obce

a)           výkup pozemků pod novou příjezdovou komunikací na ČOV Opařany 

           za cenu ve výši 70,- Kč/ 1 m2 .

b)            bezúplatné převzetí oddělitelného vodárenského majetku od

           JVS České Budějovice do vlastnictví Obce Opařeny.

c)           žádost paní Ivy Jarošové, bytem Emy Destinové 1031, 399 01 Milevsko

           o prodej části pozemkové parcely č. 1360/44 v obci a k.ú. Opařany ( 300 m2)

           a  doporučuje  prodej schválit.

d)          sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního

          pracoviště Tábor ohledně převodu pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví

          obce Opařany.

e)          žádost MS Opařany o prodej pozemků pod stavbami Mysliveckého sdružení.

Jednání ukončeno ve 20,15  hodin.

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                           Ověřovatelé :         JELÍNEK  Petr

                                                                                                           KOLÁŘ  Jan

                                                                         

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

Vyvěšeno:           25.10.2004

Sejmuto:             12.11.2004