Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 3

usnesení č. 2/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  3  konaného  ve středu   15. ledna  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 2/03                

                                                                                                                                     

Rada obce po projednání

 

I.    Schvaluje

a)       a pověřuje firmu RNDr. Veselý Miroslav, Pekařská 11, 602 00 Brno zajištěním podkladů pro zpracování technické zprávy jako zadání pro výběrové řízení nové ČOV v Opařanech.

b)       přijetí jednoho pracovníka na civilní službu

c)       přijetí 1 pracovníka pro obsluhu sběrného dvora

 

 

II.   Zamítá

a)       žádost paní Věry Svobodové, bytem Berlínská 2754, 390 05 Tábor  a slečny Ivety Kolihové, bytem Řepeč 64, 391 61 Opařany o možnost pracovního uplatnění na OÚ Opařany

b)        žádost pana Vlastimila Racka, Opařany 235 o možnost pronájmu části ocelové haly v areálu Obecního úřadu Opařany

 

 

III.  Bere na vědomí

a)       havárii ČOV HYDROVIT S 500 v Opařanech ze dne  22.12.2002

b)       ukončení nájemní smlouvy firmy Zdeněk Stejskal – Stejstav, Božetice 24, 398 51 Sepekov k 31.12.2002

c)       změnu provozovatele Sběrného dvora obce Opařany

d)       Výroční zprávu obec Opařany za rok 2002 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

IV.  Jmenuje

a)       s účinností od 1.1.2003 Komisi pro projednávání přestupků obce Opařany v tomto složení:

předseda            :                     JUDr. Koudelka Stanislav

členové            :                        Krlín Jan

                                                            Stejskal František

                                                            Samcová Marie

                                                            Ing. Šnek Jaroslav

 

 

 

 

 

 

 

V. Stanoví

a)       termín konání Zastupitelstva obce Opařany na středu 29.1.2003 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany

 

 

VI.Postupuje zastupitelstvu obce

a)       návrh znění Knihovního řádu a Zřizovací listiny  pro registraci Střediskové knihovny Opařany

b)       zápis z  XIV. valné hromady Sdružení měst a obcí okresu Tábor (SMOOT) ze dne 16.12.2002 ohledně dopravní obslužnosti v roce 2003  a výhled na rok 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ing.  DIART  Petr                                                          JELÍNEK  Petr

                    starosta obce                                                          místostarosta  obce