Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 29

usnesení č. 22/04

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  29  konaného  ve středu   16. června 2004  od  19,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

Usnesení č. 22/04             

Rada obce po projednání

I.   Schvaluje

a)          prodej kamenného koryta ze sběrného dvora panu Janu Jelínkovi,

           bytem Opařany 217 za tržní cenu

b)          návrh na rozdělení  příspěvků neziskovým organizacím

II.   Bere na vědomí

a)          výpověď z nájemní smlouvy paní Ivety Dončenkové  ke dni

           31.7.2004 (provozovna kadeřnictví v budově OÚ)

III. Postupuje zastupitelstvu obce

a)          žádost  manželů Burčových, bytem Nové Dvory 20 ohledně požadavku na

          opravu venkovních omítek a oken 

b)          žádost pana Petra Kvasničky, bytem Opařany 70 o možnost úhrady dluhu

          formou snížených splátek 

Jednání ukončeno ve 20,30 hodin.

Zapsal :  Ing. DIART  Petr                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                  JELÍNEK  Petr

                                                   

                                                                                                    

Ing. Petr DIART

starosta  obce

Vyvěšeno:        21. června 2004

Sejmuto:          07. července 2004