Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 23

usnesení č. 17/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  23  konaného  ve středu   25. února  2004  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 17/04             

                                                                                                                                   

Rada obce po projednán

 

I.    Schvaluje

a)          nabídnout cenu ve výši 10.000,- Kč za odkoupení pozemkové parcely č. 721/13

          v obci a k.ú. Opařany v rámci konkurzního řízení firmy Novák Company, s.r.o.

          Valašské Meziříčí

 

b)          vydání 2 druhů pohlednic obce Opařany v nákladu po 2.000 kusech u Vydavatelství pohlednic

          a knih Hostivice

 

II.   Bere na vědomí

a)         Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opařany za rok 2003, č.j.

         OEKO 1237/2004/OPH ze dne 12.2.2004, kterou provedl Krajský úřad – Jihočeský kraj,

         ekonomický odbor – oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

         Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření obce Opařany za rok 2003 provedeného

         podle ustanovení § 3 a 4 vyhlášky č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních

         samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny nedostatky.“

b)          přípravné práce pro nadcházející ME 2004 v praktických střelbách

 

III.  Zamítá

a)          žádost Farního úřadu Opařany ohledně možnosti zaplacení oprav podlahy ve

          farní knihovně.  Z důvodu velké investiční akce (ČOV Opařany) nelze tuto věc

          v letošním roce financovat.

 

Jednání ukončeno v 19,50 hodin.

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                            JELÍNEK  Petr  

                                                                                                                     

                                             

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

Vyvěšeno:        26.02.2004

 

Sejmuto:           11.3.2004