Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 22

usnesení č. 16/04

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  22  konaného  ve středu   11. února  2004  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 16/04             

Rada obce po projednání

 

I.    Schvaluje

a)       organizační „Směrnici pro výchovu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pro zaměstnance obce a zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu

b)       zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby obce (pořizování dokumentace)

 

 

II.   Postupuje zastupitelstvu obce

a)       žádost pana Luboše Poláka, bytem Podboří 11 ohledně možného prodeje pozemkové parcely původního pozemkového katastru č. 608 v k.ú. Podboří.

 

 

 

 

Jednání ukončeno ve 20,00 hodin.

 

 

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                        Ověřovatelé :  KRLÍN  Jan

                                                                                                            JELÍNEK  Petr  

                                                                                                                     

                                                

 

 

 

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:        12.02.2004

 

 

Sejmuto:           27.02.2004