Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 17

usnesení č. 14/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  17  konaného  ve středu   19. listopadu  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 14/03             

 Rada obce po projednání

 

 

I.    Schvaluje

a)          složení inventarizačních komisí pro inventury  v roce 2003:

-  hlavní inventarizační komise (dlouhodobý hmotný majetek, nehmotný majetek, pohledávky, závazky a  finanční prostředky).

               -  předseda:            Kravarová  Mar

               -  členové:               Šafránek Miloslav, Slaninová Jana,

                                                Kaspříková Jarmila.

       -    dílčí inventarizační komise (drobný hmotný majetek)

-  Opařany      

                        -  předseda:          Řezáčová Blanka,

                                    -  členové:             Prokop Josef, Kozojedová Hana,

                                                                  Fučíková Marie, Ťoupalová Iva

     -  Podboří

-  předseda:          Kolář Jan,

-  členové:             Mrzena Vladislav, Větrovský Václav

-  Skrýchov u Opařan

- předseda:          Mácha Václav,

- členové:              Stejskal Josef, Kotrba Bohuslav

-  Nové Dvory 

- předseda:          Krlín Jan,

- členové:             Stodolová Zdeňka, Zdeněk František

-  Olší            

- předseda:          Brůžek Ladislav

- členové:              Kotrba Stanislav, Šimák Pavel

-  Oltyně

- předseda:         Samcová Marie,

- členové:             Kosobud Josef, Simon Jiří

 

      Inventarizace  drobného hmotného majetku bude provedena ke dni 30.11.2003.

      Převzetí  podkladů pro provedení inventarizace  v účtárně  do 5.12.2003, předání

      výsledků inventarizace nejpozději  19.12.2003.

 

II.   Zamítá

a)           stávající navržené logo pro ME 2004 v praktické střelbě v Opařanech a požaduje, aby v logu byl umístěn název obce Opařany

 

 

III.   Stanoví

a)           termín konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opařany na středu 10. prosince 2003 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany.

 

  

IV.   Postupuje zastupitelstvu obce

a)     žádost DPL Opařany o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na úhradu faktury Žesťového souboru z Tábora za Vytrubování vánočních písní, které se bude konat dne 17.12.2003 v 17,00 hodin na II. nádvoří DPL.

b)     žádost manželů Ladislava a Marty Čunátových, trvale bytem Skrýchov u Opařan č.p. 42 ohledně odkoupení pozemků pod dřevěnými kolnami umístěným před oplocením objektu č.p.42 a dále části vjezdu do tohoto objektu.

 

 

Jednání ukončeno ve 21,25 hodin.

 

 

 

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                   Ověřovatelé :  KOLÁŘ  Jan

                                                                                                       JELÍNEK  Petr  

                                                                                                                     

                                                 

 

 

 

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 

 

Vyvěšeno:        21.11.2003

 

 

Sejmuto:           08.12.2003