Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 15

usnesení č. 12/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  15  konaného  ve středu   22. října  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 12/03             

Rada obce po projednání

 

I.    Schvaluje

a)          firmu Václava Navrátila, České Vrbné 1984, 370 11 České Budějovice pro uspořádání poutě v Opařanech v roce 2004

b)          dohody o zřízení nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti  - hřbitově v Hodušíně a v Opařanech.

c)           v plné výši platové podmínky na rok 2004 včetně pohyblivých složek  ředitele  ZŠ Opařany

Jednání ukončeno v 19,25 hodin.

 

 Zapsal :  ADAM  Vladimír                                    Ověřovatelé :     KRLÍN  Jan

                                                                                                            KOLÁŘ Jan

                                                

 

 

                                                      Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 Vyvěšeno:        29.10.2003

 Sejmuto:           13.11.2003