Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 13

usnesení č. 11/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  13  konaného  ve středu   10. září  2003  od  18,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 11/03              

Rada obce po projednání

I.    Schvaluje

a)           přijetí jednoho pracovníka do sběrného dvora na dohodu o pracovní činnosti, jako záskok při absenci stávající obsluhy (nemoc, dovolená apod.)

II.   Bere na vědomí

a)             uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s., pobočkou Tábor ohledně snížení úrokové sazby stávajícího úvěru o 1% na dobu pěti let

III.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)             a doporučuje vyhlásit soutěž o věcné ceny pro žáky ZŠ Opařany ve sběru PET lahví

b)             žádost pana Josefa Jelínka, bytem Opařany 117 o možnost poskytnutí půjčky z FRB dle OZV č. 1/2000 ve vši 80.000,- Kč

c)             žádost pana Luboše Baláže, bytem Opařany 141 ohledně odkoupení části (cca 200 m2) obecního pozemku p.č. 144/3 – trvalý travní porost v obci a k.ú. Opařany

d)             a navrhuje prodej domu č.p. 64 v Podboří včetně pozemků

IV.  Stanoví

a)             termín konání Zastupitelstva obce Opařany na středu 24. září 2003 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Opařany

Jednání ukončeno ve 20,10 hodin.

Zapsal :  ADAM  Vladimír                                            Ověřovatelé :     KRLÍN  Jan

                                                                                                              KOLÁŘ Jan

                                                

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 Vyvěšeno:            11. září 2003 

 Sejmuto:               26. září 2003