Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 12

usnesení č. 10/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  12  konaného  ve středu   02. července  2003  od  19,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 10/03              

Rada obce po projednání 

I.    Vydává

a)             podle ustanovení § 27 odst. 6 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  a v souladu s ustanovením § 11 a 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení),v platném znění,  Nařízení obce Opařany č. 05/2003, o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na území obce Opařany – účinnost od 03.7.2003. 

 II.   Bere na vědomí

a)             Výroční zprávu o činnosti ZŠ Opařany ve školním roce 2002/2003, spolu s Výroční zprávou o hospodaření ZŠ Opařany za rok 2002.

 

Jednání ukončeno ve 20,05 hodin.

 Zapsal :  ADAM  Vladimír                                          Ověřovatelé :     JELÍNEK Petr

                                                                                                            KOLÁŘ Jan

                                                

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

 Vyvěšeno:            03. července 2003

 Sejmuto:              18. července 2003