Archiv - Usnesení RO - 2002 - 2006

zápis č. 11

usnesení č. 9/03

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

z jednání  Rady obce  Opařany   č.  11  konaného  ve středu   04. června  2003  od  19,00  hodin  v zasedací  místnosti  Obecního  úřadu  Opařany.

 

Usnesení č. 9/03                

Rada obce po projednání

 I.    Stanoví

a)       termín konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Opařany na středu 18. června 2003 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany  

II.   Schvaluje

a)       vyplacení odměny řediteli ZŠ Opařany panu Václavu Bártovi v plné výši na základě zákonných předpisů.

III.  Zamítá

a)       žádost pana Františka Zdeńka, bytem Nové Dvory 15 ohledně zproštění platby stočného a to z důvodu neustálého zaplavování jeho objektu povrchovou vodou z polí.

 IV.  Bere na vědomí

a)       oznámení Ministerstva zemědělství ČR o zařazení akce „Obnova ČOV a kanalizační soustavy Opařany“ do Programu Mze 229 810, č.j. 18428/2003-6030 ze dne 02.6.2003.

b)       Protokol ČIŽP OI Č. Budějovice z jednotlivých inspekčních šetření v obecních lesích včetně stanoviska obce k tomuto protokolu.

c)       žádost POLICIE ČR – Služby dopravní policie  Tábor ohledně vyčíslení škody vzniklé na obecním majetku  (místní rozhlas) při dopravní nehodě ze dne 23.5.2003.

V.  Postupuje zastupitelstvu obce

a)       žádost pana Jaroslava Podsedníka, Luboše Kocourka a Marka Švadleny, všichni bytem Opařany 317 o možnost prodeje části pozemku p.č.58/1 a 58/2 pro stavbu garáže u objektu 12 BJ.

b)       zveřejnit záměr obce k prodeji pozemků k individuelní výstavbě garáží (p.p.č.58/1, 58/2 a 241/3 v obci a k.ú. Opařany)

c)       podat návrh na konkurz  na  Ing. Libora Prouzu, bytem  Antonka 37, Kamenice nad Lipou

 

 Jednání ukončeno ve 20,55 hodin.

 Zapsal :  ADAM  Vladimír                                              Ověřovatelé :  KRLÍN Jan

                                                                                                            JELÍNEK Petr

                                                

 

Ing. Petr DIART

starosta  obce

 

Vyvěšeno:            09. června 2003

Sejmuto:               24. června 2003